Infekce lidským virem imunodeficience

Klinický obraz infekce HIV
Primární infekce HIV
 • Horečka
 • Exantém
 • Afty v DÚ
 • Artralgie a myalgie
 • Syndrom infekční mononukleózy


Mírné příznaky (dle WHO 2007)
 • Nevysvětlitelný mírný úbytek váhy (<10 %)
 • Recidivující infekce horních dýchacích cest (tonzilitida, faryngitida, sinusitida, otitida)
 • Herpes zoster
 • Angulární cheilitida
 • Recidivující aftózní stomatitida
 • Svědivé papulózní erupce
 • Seboroická dermatitida
 • Mykotická onemocnění nehtů
Pokročilé příznaky (dle WHO 2007)
 • Nevysvětlitelný těžký úbytek váhy (>10 %)
 • Nevysvětlitelný chronický průjem (>1 měsíc)
 • Nevysvětlitelná perzistující horečka (>37,6 °C, kontinuální či intermitentní, >1 měsíc)
 • Perzistující orální kandidóza
 • Orální chlupatá leukoplakie
 • Plicní tuberkulóza (současně probíhající)
 • Těžké bakteriální infekce jako pneumonie, empyém, pyomyositida, osteoartikuární infekce, meningitida, bakteriémie)
 • Akutní nekrotizující ulcerózní stomatitida, gingivitida a periodontitida
 • Nevysvětlitelná anémie (<80 g/l), neutropenie (<0,5 × 109/l), chronická trombocytopenie (<50 × 109/l)
Těžké příznaky (dle WHO 2007)
 • Wasting syndrom vázaný na HIV infekci
 • Pneumocystová pneumonie
 • Recidivující těžká bakteriální pneumonie
 • Chronický mukokutánní herpes simplex (>1 měsíc) a viscerální poškození herpes simplex virem
 • Kandidová ezofagitida nebo kandidóza trachey, bronchů nebo plic
 • Extrapulmonální tuberkulóza
 • Kaposiho sarkom
 • Cytomegalovirové onemocnění, zejména cytomegalovirová retinitida
 • Mozková toxoplasmóza
 • HIV encefalopatie
 • Extrapulmonální kryptokokóza, zejména meningitida
 • Diseminovaná mykobakterióza
 • Progresivní multifokální leukoencefalopatie
 • Chronická kryptosporidióza (s průjmem >1 měsíc)
 • Chronická isosporóza (s průjmem >1 měsíc)
 • Diseminované endemické mykózy (histoplasmóza nebo kokcidioidomykóza)
 • Recidivující salmonelová bakteriémie
 • Lymfom (non-hodkinský z B buněk nebo primární mozkový)
 • Invazivní karcinom děložního hrdla
 • Atypická diseminovaná leishmanióza
 • Symptomatická nefropatie či symptomatická kardiomyopatie asociované s infekcí HIVTumory u infekce HIV
 • Definující AIDS
  • Kaposiho sarkom
  • NH lymfom
  • Primární mozkový lymfom
  • Invazivní karcinom děložního hrdla
 • Jiné asociované s infekcí HIV
  • Hodgkinův lymfom
  • Invazivní karcinom anu
  • Mnohočetný myelom
  • Leukémie
  • Bronchogenní karcinom
  • Leiomyosarkom (dětí)
 • Častější u infikovaných HIV
  • Epitelové nádory
        - dutiny ústní a rtů
        - jícnu
        - žaludku
        - jater
        - pankreatu
        - ledvin
        - vulvy a vaginy
  • Tu měkkých tkání
 • Bez vazby na infekci HIV
  • Karcinom
        - prsu
        - prostaty
        - kolorektální

Na začátek

Diagnóza infekce HIV
Epidemiologické okolnosti pro suspekci
 • Promiskuita, zejména homosexuální
 • Sexuální kontakt s HIV+ osobou
 • Intravenózní toxikomanie
 • Pohlavně přenosná nemoc
 • Tuberkulóza
 • Virová hepatitida B, popř. C
Klinické důvody suspekce
 • Rozsáhlý herpes zoster
 • Generalizovaná lymfadenopatie
 • Horečka nejasné etiologie
 • Recidivující bakteriální infekce (hnisavá kožní onemocnění, záněty periodontu)
 • Průjem
 • Hubnutí
 • Seboroická dermatitida, psoriáza, dermatofytózy
 • Bolestivá periferní polyneuropatie
 • Ústní kandidóza
 • Příznaky některé z „velkých“ oportunních infekcí
 • KO: -penie
Definitivní diagnóza
 • Průkaz protilátek anti-HIV:
  • screening v lokální laboratoři
  • konfirmace v NRL pro AIDS, SZÚ
 • Ordinující lékař
  • sdělí pacientovi HIV+
  • upozorní na omezení a povinnosti
  • doporučí testování kontaktů
  • povzbudí informací o úspěšné léčbě
  • odešle do AIDS centra
Terapie

Antiretrovirotika
Kombinovaná antiretrovirová terapie (combination antiretroviral therapy, cART, highly active antiretroviral therapy, HAART)
 • = podávání (troj)kombinací antiretrovirotik podle výsledků monitorovaných virologických a imunologických testů
Rozdělení antiretrovirotik
 • Inhibitory reverzní transkriptasy
       - nukleosidové (NRTI)
       - nukleotidové (NtRTI: tenofovir)
       - nenukleosidové (NNRTI)
 • Inhibitory proteinasy (PI)
 • Inhibitory integrasy (InSTI)
 • Inhibitory fúze (enfuvirtid)
 • Inhibitory vstupu (antagonisté receptoru CCR5: maraviroc)
Indikace
 • Symptomatická HIV infekce
 • Asymptomatická HIV infekce
       CD4+ <350/mm2 (WHO 2013: <500 /mm2)
       VL HIV RNA PCR >100 tis. kopií/ml
 • Primární HIV infekce
 • HIV infekce gravidní ženy
 • Rizikový kontakt s tělními tekutinami (PEP)
Význam
 • Zlepšení individuální prognózy
 • Prodloužení délky života
 • Snížení nemocnosti
 • Zlepšení kvality života
 • Snížení kontagiozity
Limity
 • Špatná absorpce
 • Toxicita a nežádoucí účinky
 • Lékové interakce
 • Rezistence viru
 • Špatná adherence
 • IRISProfylaxe oportunních infekcí
Primární profylaxe:
 • CD4+ <200/ul:
       COT, dapson, pentamidin aerosol
 • CD4+ <200/ul + serol. toxo +:
       COT, dapson + pyrimetamin + leucovorin
 • CD4+ <100/ul:
       azitromycin, (FLU, [ITR])
Sekundární profylaxe
 • proti recidivě prodělané oportunní infekcePrevence komorbidit
Vakcinace proti
 • hepatitidám
 • chřipce
 • pneumokoku
Postexpoziční profylaxe

Indikace
 • Možnost HIV infekce u zdrojové osoby/ u známé HIV+ - infekčnost (VL HIV)
 • Druh biologického materiálu, způsob expozice a velikost inokulace
 • Nežádoucí účinky ART, přání užívat léky a cena léčby
 • Podává se zejména při píchnutí se jehlou (riziko 0,3 %)
Provedení
 • 2-3kombinace ART na 4 týdny, jiné léky než pacient
 • Zahájit co nejdříve – do 4, max. 72 hod.
 • Poskytnout
       - poradenství (upozornění na nežádoucí účinky léčby, informace o eventuální primoinfekci, nutnost bezpečnějšího sexu po 3 měsíce)
       - klinické a laboratorní sledování
 • Hlášení AIDS Centru FNB
Prognóza

Pre-ART:
 • Bez léčby zemřelo asi 90 % na AIDS
 • Za 10 let polovina pacientů zemřela nebo měla těžké projevy infekce HIV
 • Po prvních projevech AIDS – přežití asi 2-4 roky
Dnes:
 • Řádná léčba umožňuje téměř normální délku žití (life expectancy)

Na začátek

Organizace péče o HIV pozitivní

AIDS centrum
 • Složky
  • ambulance
  • stacionář
  • lůžková část
 • Personální zajištění:
  • Infektolog
  • Lékaři dalších odborností
  • Ostatní pracovníci
        zdravotní sestry
        psycholog
        sociální pracovnice
        atd.
 • Laboratorní servis
  • Pracoviště komplementu (hematologie, biochemie, mikrobiologie atd.)
  • Laboratoř průtokové cytometrie
  • Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ
 • Klientela
  • HIV+ osoby
        - dispenzarizovaní v AIDS centru
        - vyžadující dočasnou péči (cizinci)
  • Děti narozené HIV+ matce
  • Osoby po skutečné nebo možné expozici HIV infekci
  • Osoby testované na anti-HIV protilátky
 • Spolupráce s praktickými lékaři a specializovanými zařízeními
  • Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ
  • Zdravotnická pracoviště (hematologická a onkologická odd./kliniky, dialyzační střediska, centrum asistované reprodukce apod.)
  • Lékařská posudková služba
  • Sociální pracovnice (kontroly sociálního prostředí, přidělování bytu)
  • Azylová zařízení (SAP, uprchlické tábory)
  • Vězeňská služba (HIV+ ve vazbě a výkonu trestu)
Pravidelné kontroly (frekvence: 3-4 prohlídky a 3-4 odběry krve/rok)
 • Klinické vyšetření
 • Laboratorní testy:
  • hematologické
  • biochemické
  • speciální imunologické (subpopulace ly, CD4+)
  • virologické (VL HIV, rezistence in vitro)
  • markery VH
  • serologie syfilidy
  • serologie toxoplasmózy
 • Zobrazovací a konziliární vyšetření (dle potřeby)Komorbidity
 • Syfilis a jiné STD´s
 • Virové hepatitidy
Stárnutí HIV pozitivních, polymorbidita, nežádoucí účinky léčiv
 • Nevýhodná toxicita
       NRTI: projevy mitochondriální toxicity
       Tenofovir: nefrotoxicita
       Inhibitory proteinázy: dyslipidémie, osteomalacie
 • Nebezpečí lékových interakcí
       Zejména na úrovni cytochromových enzymů: IP substráty a inhibitory, NNRTI: induktory
       Statiny, warfarin, benzodiazepiny, antiarytmikaHIV+ gravidní ženy
 • Většina ze screeningu gravidních, menší část ví o HIV+ před otěhotněním
 • Zvýšená péče a příprava na porod
 • Zavedení profylaxe antiretrovirotiky nebo úprava cART
 • Porod (per SC) a poporodní péče na Infekční klinice NNB
 • Zástava laktace (inhibitorem prolaktinu – bromokryptinem, cabergolinem)
Děti perinatálně exponované (děti HIV+ matek)
 • Ošetření novorozence na infekční klinice
 • Profylaktické podávání antiretrovirotika
 • Umělá výživa
 • Respektování výjimek v očkování
 • Odběry materiálu ke kontrole NÚ profylaxe a diagnostiky (pupečníková krev, krevní obraz atd.)
 • Po propuštění se předává do péče PLDD, ale zůstává v kontrolách ambulance na AIDS centru NNB
Prevence a společenské aspekty infekce HIV

Testování na HIV:
 • na vlastní žádost
 • vyžádané lékařem
 • před výjezdem do zahraničí
 • vyžádané zaměstnavatelem
Poznámka: Samotestování:
 • INSTI HIV-1/HIV-2 Antibody Test Kit – z kapilární krve, 450,- CZK, ale chybí poradenství!

Na začátek


Literatura
 1. EACS (European AIDS Clinical Society) Guidelines, version 6 - October 2011. Online: www.europeanaidsclinicalsociety.org
 2. Hoffmann C, Rockstroh JK: HIV 2011. Medizin Fokus Verlag, Hamburg, 2011. Online: www.hivbook.com
 3. Saag MS, Chambers HF, Eliopoulos GM, Gilbert DN, Moellering Jr RC. The Sanford Guide to HIV/AIDS Therapy 2012. 20th edition, Sperryville, VA, USA, 2012. Online: www.sanfordguide.com
© 16. 12. 2013