Zoonózy

© Pavel Chalupa

III. klinika infekčních a tropických nemocí FN Na Bulovce a 1. LF UK

Úvod k zoonózám | Lymeská borrelióza | Tularémie | ToxoplasmózaÚvod k zoonózám

Infekční onemocnění přenášená ze zvířat na člověka.
Přenos – přímým kontaktem, polknutím, vdechnutím, prostřednictvím neživých médií (sapronózy) či živých vektorů.
Etiologická agens – viry, bakterie, paraziti, plísně, priony.

Nejčastější zoonózy v ČR
 • Salmonelóza
 • Campylobakterióza
 • Yersinióza
 • Toxoplasmóza
 • Tularémie
 • Leptospiróza
 • Listerióza
 • Ornitóza
 • Toxokaróza
 • Tenióza
 • Erysipeloid
 • Nemoc z kočičího škrábnutí

Choroby přenášené na člověka členovci - u nich existují zvířecí rezervoáry
 • Lymeská borrelióza
 • Klíšťová meningoencefalitida

Změna spektra zoonóz v ČR
 • Brucelóza – zcela potlačena, neboť zlepšeny hyg.-epid. standardy při chovu hospodářských zvířat
 • Vzteklina – po zavedení perorální vakcinace proti lysse u divoce žijících zvířat nebyla od r. 2002 vzteklina v ČR u zvířat prokázána. ČR je rabies-free.

Nárust některých zoonóz
 • Salmonelózy
 • Infekce E. coli O 157
 • Kampylobakteriózy (větší konzum drůbeže)

Nové infekce
 • Virus Nipah (1999, Malajsie) – epidemie horečnatých encefalitid s vysokou smrtností mezi chovateli prasat
 • Nová varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci (vCJD) u lidí - studuje se její vztah k bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) dobytka
Možnost zneužití některých původců zoonóz jako biologických zbraní
 • Antrax
 • Mor
 • Q-horečka
 • Tularémie
 • Brucelóza
 • Vozhřivka
 • Melioidóza
 • Virové hemoragické horečky

Na začátek


Lymeská borrelióza

Sezónní zoonóza
Polysystémové onemocnění - postižení kožní (65 %), muskuloskeletální (17 %), nervové (12 %), srdce, oko.
Může být napadena kterákoliv tkáň v organismu.

Původce: spirochéta Borrelia burgdorferi sensu lato

3 stadia – první dvě jsou akutní, třetí je chronické

Přehled spirochét:
 • Čeleď (Familia): Spirochaetaceae
 • Rod (Genus):
  • Borrelia
  • Leptospira
  • Treponema
Patogenní borrelie:
B. burgdorferi sensu lato zahrnuje:
 • B. burgdorferi sensu stricto
 • B. garinii
 • B. afzelii
Další, klíšťaty přenášené borrelie
 • B. valaisiana
 • B. lusitaniae
 • B. bissetii
Antigeny borrelií
 • Neproteinové a proteinové antigeny
 • Ve skupině proteinových antigenů izolováno kolem 30 antigenů.
 • Nejvýznamnější:
  • Antigeny zevní membrány OspA, OspB, OspC
  • Bičíkový antigen p41
  • Cytoplazmatický antigen p60
Historie lymeské borreliózy:
 • 1883 Buchwald – acrodermatitis chronica atrophicans
 • 1909 Artvid Afzelius – erythema migrans
 • 1922 Garin a Bujadoux „paralyse par les tiques“
 • 1941 Bannwarth – podrobný popis meningopolyradikuloneuritidy
 • 1943 Bäferstedt – lymphadenosis benigna cutis
 • 1947 Lehnhof – průkaz spirochéty z kožní biopsie u erythema migrans
 • 1951 Hellström – úspěch léčby PNC
 • 1975 Steere – endemické arthritidy v oblasti městečka Old Lyme (Connecticut, USA) – upozornily matky nemocných dětí
 • 1982 Burgdorfer – izoloval spirochétu ze střeva klíštěte Ixodes dammini
 • 1984 Borrelia burgdorferi označena za původce lymeské borreliózy
Epidemiologie

 • Rezervoár borrelií - drobní zemní savci.
 • Hlavní cesta přenosu prostřednictvím vektoru – klíštěte. V Evropě Ixodes ricinus, v Americe I. scapularis a I. pacificus.
 • Uváděný přenos prostřednictvím hmyzu je nepravděpodobný, i když borrelie byly v některých druzích hmyzu nalezeny.
 • Riziko přenosu roste s délkou sání. Nedochází během prvních 24 hodin. 48 hodin přisátí klíštěte = dostatečná doba k přenosu infekce, ale nelze ji vyloučit ani po 24 hod. 65 hod. = 100 %
 • Možný přenos LB při manipulaci s klíšťaty – vytahování klíšťat zvířatům (psům), jejich drcení mezi prsty.
 • Po přisátí infikovaného klíštěte dochází k sérokonverzi u 5-10 % osob. Ne u všech se objeví některá z klinických forem LB.
 • Pozitivní protilátky proti LB u osob v ČR nalézány asi v 10 %. Lesní dělníci mají pozitivní protilátky až ve 20 a více %.
Stadia LB

Stadium Inkubační doba Klinické projevy
Časné: lokalizované 3-30 dní (až 8 týdnů) kožní (EM), cefalalgie, lymfadenopatie, chřipkové příznaky
diseminované týdny - měsíce neurologické, kardiologické, kožní, muskuloskeletální
Pozdní: perzistentní měsíce - roky neurologické, kožní, kloubní

 • Kožní forma LB
  • Erythema migrans (EM) – skvrna oválného či kruhovitého tvaru, i několik desítek cm v průměru, objevuje se s odstupem několika dnů v místě, kde bylo přisáté klíště. Nebolestivá, ostře ohraničená, postupně od centra bledne.
  • Erythema migrans multiple – ve 2. stadiu se mohou objevit leze podobné EM, které migrují, jsou vícečetné a většinou drobnější než EM.
  • Lymfadenosis benigna cutis (benigní lymfocytom) – červené, nebo červenofialové nebolestivé zduření na ušním lalůčku, prsní bradavce, šourku nebo na nose.
  • Acrodermatitis chronica atrophicans – ve 3. stadiu LB může být postižena kůže končetin, kdy v první fázi je kůže mírně zarudlá, napnutá, mohou se tvořit fibrotické uzly nad kostními prominencemi. V další fázi ubývá elastických vláken, kůže se stává tenčí a zranitelnější, zarudnutí bledne, barva kůže se mění v našedlou nebo namodralou, mohou se objevit i hyperpigmentace. Kůže připomíná „pomačkaný cigaretový papír“.
Erythema migrans      Erythema migrans

Erythema multiple      Lymfadenosis benigna cutis

Acrodermatitis chronica atrophicans      Acrodermatitis chronica atrophicans

 • Neurologická forma LB
  • Ve 2. stadiu časné diseminace může dojít k boreliové meningoencefalitidě (serózní), často bývá provázena parézou n. facialis, dále mohou být chabé periferní parézy nebo bolesti způsobené radikulárním drážděním (radikulitida event. polyradikulitida) Garin-Bujadoux-Bannwarthův syndrom = EM+následná meningopolyradikuloneuritida. Může dojít i k periferní neuritidě nebo myelitidě.
  • V chronickém perzistentním stadiu může být chronická encefalitida, chronická polyneuritida, obraz presenilní demence, demyelinizační projevy imitující sclerosis multiplex.
 • Lymeská karditida
  • Postižení srdce patří k méně častým postižením. Dochází k němu ve stadiu časné diseminace.
  • Poruchy srdečního rytmu, AV blok 1. až 3. st.
  • Myokarditida
  • Perikarditida
 • Muskuloskeletální forma LB
  • Velmi častý projev onemocnění s postižením svalů, kloubů a svalových úponů.
  • Ve 2. stadiu dochází k artritidám drobných kloubů, tendovaginitidám, myositidě nebo burzitidě
  • Ve stadiu pozdní perzistence dochází k postižení velkých kloubů (kolenní, loketní, ramenní). Obvykle jde o oligoartritidu a jedná se o zánět synoviální výstelky, často provázený výpotkem.
Lymeská artritida

LB v dětském věku
 • Probíhá většinou příznivě
 • Přechod do chronicity je výjimečný
 • Typická je paréza n. facialis a Bannwarthův syndrom
 • EM bývá pozorováno méně často než v dospělosti
Diagnostika LB

 • Základem sérologické diagnostiky je ELISA a Western blot
 • Tvorba IgM protilátek začíná obvykle ve 3.-4. týdnu po primoinfekci – v době EM nemusí být IgM vytvořeny!!
 • IgM někdy perzistují dlouhou dobu a jejich detekce nemusí znamenat aktivitu procesu.
 • Třeba vždy laboratorní nálezy korelovat s klinickým obrazem!!!
 • Při jasném klinickém obrazu mohou být protilátky negativní.
 • PCR z likvoru, moče, synoviální tekutiny, vzorku placenty, event. z jiných médií
 • Intratekální produkce boreliových protilátek a protilátkový index (Při postižení CNS je porušena HE bariéra a usnadněn průnik sérových protilátek do likvoru)
 • Přímý mikroskopický průkaz v zástinu či po stříbření
 • Elektronmikroskopický průkaz
Léčba LB

Léky první volby

Forma onemocnění Antibiotikum Dávkování Délka podávání
Erythema migrans
dospělí
doxycyclin 100 mg per os 2xd 14-21 dní
Erythema migrans
děti do 8 let
amoxicilin 50 mg/kg 3xd
Erythema migrans
gravidní
amoxicilin 500 mg per os 3xd
Borreliový lymfocytom stejně stejně stejně
Acrodermatitis chronica atrophicans stejně stejně 4-6 týdnů
Akutní neuroborrelióza benzylpenicilin 5 MIU i.v. 4x d, děti 500 tis.IU/kg/den 2-3 týdny
cefotaxim 2 g i.v. 3xd, děti 100 mg/kg/den
ceftriaxon 2 g i.v. 1xd, děti 50 mg/kg/den
Chronická neuroborrelióza stejně jako akutní neuroborrelióza stejně jako akutní neuroborrelióza 3 týdny
Kloubní forma
dospělí
doxycyclin 100 mg per os 2xd 4-6 týdnů
Kloubní forma
děti do 8 let
amoxicilin 50 mg/kg 3xd
Kloubní forma
gravidní
amoxicilin 500 mg per os 3xd
Lymeská karditida benzylpenicilin, ceftriaxon, cexotaxim stejně jako u neuroforem 14 dní
Ostatní (oční, hepatální atd.) dle klinické formy jako první, resp. druhé stadium    

Na začátek


Tularémie

Historie
 • 1910 etiologické agens poprvé identifikoval Mc Coy jako původce onemocnění syslů v okolí městečka Tulare v Kalifornii
 • 1911 Mc Coy a Chapin mikroba izolovali a nazvali Bacterium tularense
 • 1914 Whery a Lamb izolovali tohoto mikroba u zajíců a upozornili na možnost jeho přenosu na člověka
 • 1921 izoloval E. Francis v USA ve státě Utah stejného mikroba z krve a hnisu zvětšených lymfatických uzlin osob, trpících chorobou deer-fly-fever a pojmenoval nemoc tularémie. Na jeho počet je původce nazván Francisella tularensis.
Historie v ČR
 • 1936 první epidemie v okolí Břeclavi a Valtic, popsaná J. Drbohlavem v r. 1937. Onemocnělo v podzimních a zimních měsících 290 osob většinou ulceroglandulárními a glandulárními formami po manipulaci s tularamickými zajíci.
 • Po roce 1948 se o výskytu tularémie u nás nesmělo publikovat - byl by ohrožen lukrativní export zajíců do západních zemí.
 • 1954 mohl uveřejnit A. Kazmar zprávu o epidemii tularémie, které v sezóně 1952-53 postihla v západních Čechách zemědělce, manipulující se suchým krmivem a stelivem. Poprvé převládaly primární plicní formy nad zevními formami.
 • 1959-60 epidemický výskyt 125 onemocnění s převahou plicních forem u pracovníků stejných profesí na jižní Moravě
 • 1961-62 dosud největší epidemie s epicentrem v okresech Znojmo a Třebíč. 736 případů, opět výrazná převaha plicních forem.
 • Od podzimu 1964 do jara 1969 na jižní Moravě 3 epidemie, při kterých poprvé u nás zachycen a podrobně prozkoumán výskyt profesionální tularémie ve studených provozech 4 cukrovarů. Přenos byl infikovaným aerosolem, který vznikal při „elfování“ – tj. praní a řezání kontaminované cukrové řepy.
 • V listopadu 1978 kuriózní lokální epidemie alimentární cestou akvírované tularémie v DD (domov důchodců) ve Velkém Újezdě (okres Třebíč). Postihla 131 obyvatel a zaměstnanců DD, médiem přenosu byl mošt vyrobený pouhým vylisováním spadaných jablek, kontaminovaných tularemickými drobnými myšovitými hlodavci. Převládaly oroglandulární a abdominální formy onemocnění a jejich kombinace.
Epidemiologie

 • Je známo více než 100 druhů obratlovců z řad savců, ptáků, obojživelníků i ryb a přibližně stejný počet druhů bezobratlých, u kterých cirkuluje F. tularensis buď přímým kontaktem nebo prostřednictvím vektorů – nejčastěji klíšťat, ale i komáry rodu Aedes a Culex, ovády a bodavými mouchami.
 • Infekce proniká do organismu kožní oděrkou, neporušenou kůží, spojivkou, sliznicí dýchacího i zažívacího traktu a to buď přímým kontaktem se sekrety či tělními tekutinami na tularémii uhynulých nebo nemocných zvířat, nebo pomocí vektorů (klíšťata, voda, prach, aerosol, sekundárně kontaminovanými předměty, či potravinami, nápoji apod.).
 • Na člověka se nákaza nejčastěji přenáší při manipulaci s tularemickými zvířaty (nejčastěji zajíci) drobnou oděrkou nebo i neporušenou kůží, sliznicí GIT po požití nedostatečně tepelně zpracovaného pokrmu z tularemického zvířete, nebo pitím kontaminovaného nápoje, včetně mléka. Infekce může proniknout i dýchacím traktem při vdechnutí infikovaného prachu nebo aerosolu, který vzniká při zpracování hospodářských produktů.
 • Epidemie obvykle v pozdních podzimních a zimních měsících po dlouhém teplejším „babím“ létě.
 • Transmisivně klíšťaty přenášená onemocnění – v pozdních jarních a letních měsících.
Ixodes ricinus      Zajíc

Původce: Francisella tularensis
 • Gramnegativní kokobacil 0,1-0,5 µm, nejlépe roste na Mc Coyově půdě a Francisově agaru.
Francisella tularensis
 • Nejvnímavější laboratorní zvířata – myš, křeček a morče.
 • Čtyři varianty či podtypy:
  • F. tularensis ssp. tularensis – rozšířená hlavně v USA, Kanadě a Mexiku
  • F. tularensis ssp. palearctica – rozšířená v Evropě, na Sibiři a Blízkém východě
  • F. tularensis ssp. mediasiatica – rozšířená ve středoasijských republikách bývalého SSSR
  • F. tularensis ssp. japonica – podobná evropské variantě, vyskytuje se v Japonsku.
Klinické formy tularémie
 • Formy zevní
  • ulceroglandulární
  • glandulární
  • oroglandulární
  • okuloglandulární
 • Formy vnitřní
  • plicní
  • abdominální
 • Forma primárně lymfohematogenně generalizovaná
 • Smíšené, event. kombinované formy
Tularémie - ulceroglandulární forma      Tularémie - oroglandulární forma

Tularémie - plicní forma

Diagnostika

 • Opírá se o komplexní zhodnocení epidemiologické anamnézy, klinického obrazu a výsledků sérologického vyšetření (aglutinace, KFR)
 • Specifické protilátky se objevují teprve koncem 2., nejčastěji ve 3. týdnu onemocnění!!!
Terapie

 • ATB – nejčastěji doxycyclin + gentamycin
 • Další ATB – spiramycin, v poslední době fluorované chinolony a rifampicin
 • Doba podávání ATB – 10 až 14 dní
 • Důležitou podmínkou úspěšnosti ATB léčby je její včasné zahájení
 • Kolikvující lymfatické uzliny třeba včas chirurgicky ošetřit – tj. incidovat a drénovat. Pouhé vypunktování hnisu k sanaci zpravidla nestačí!!
Zkolikvovaná lymfatická uzlina po incizi

Ulceroglandulární forma tularémie: zkolikvovaná lymfatická uzlina po incizi

Na začátek


Toxoplasmóza

(Morbus Janků)
Původce: Toxoplasma gondii – intracelulární parazit
Inkubační doba: 5-20 dnů
Etiopatogeneze:
 • Definitivním hostitelem je v přírodě kočka a některé kočkovité šelmy. Kočky se nakazí pozřením infikovaného masa nebo oocyst z výkalů jiné infikované kočky. U kočky probíhá pohlavní stadium vývoje parazita. Lidé jsou vedlejším, přechodným mezihostitelem. Exkrementy infikovaných koček obsahují oocysty, které přežívají v půdě déle než rok. Vylučování oocyst trusem kočky trvá 2-3 týdny jen při jejím prvním nakažení. Kočka při novém nakažení již oocysty nevylučuje.
 • 3 životní formy T. gondii:
  • Tachyzoit – vegetativní forma
  • Bradyzoit – klidová forma, zůstává v organismu po celý život v podobě tkáňových cyst
  • Oocysty – velmi odolné, vylučuje je trusem kočka (definitivní hostitel)
Cesty nákazy:
 • K nákaze člověka dochází nejčastěji alimentární cestou – pojídání syrového nebo nedovařeného masa, sekundárně kontaminovanými potravinami či pitnou vodou.
 • Méně obvyklý způsob infekce – geofagie a kontakt s kontaminovanou půdou nebo přímo se zvířetem.
 • Výjimečně – proniknutím sliznicí dýchacího ústrojí, spojivkovým vakem, sliznicí urogenitálního traktu, porušenou kůží. Vzácně krevní transfuzí, transplantátem, v laboratorních podmínkách.
 • Transplacentárně během intrauterinního vývoje.
Cesty nákazy

Klinický obraz

 • Až 90% nákaz probíhá inaparentně
 • Primoinfekce v graviditě může způsobit – potrat, předčasný porod či porod mrtvého plodu. Klasické změny při vrozené, kongenitální toxoplasmóze = Sabinova triáda (hydrocefalus, kalcifikace v mozku a chorioretinitida). Sabinova tetráda – navíc křeče. Dále může být: mikrocefalie, mikroftalmus, ikterus, hepatosplenomegalie, atrofie optiku, katarakta, strabismus, myokarditida, purpura, psychomotorická retardace, poruchy sluchu a zraku. Nejvíce nebezpečný je 1. trimestr gravidity!!
 • Pouze 10-20 % toxoplasmových infekcí bývá symptomatických a probíhá pod obrazem uzlinového syndromu se zvětšením krčních a šíjových uzlin. Uzliny nebývají příliš velké a nikdy nekolikvují. Průvodními jevy může být malátnost, únava, bolesti hlavy a subfebrilie. Nejčastější příčina uzlinového syndromu v ČR je toxoplasmóza!!!
 • Oční forma toxoplasmózy – projevuje se jako akutní granulomatózní uveitida nebo jako akutní chorioretinitida. Většinou probíhá pod obrazem jednostranné akutní nebo recidivující léze.
 • Vzácně dochází k postižení CNS nebo periferního nervového systému, kůže (exantémy, vaskulitidy), kloubů či jiných orgánů (hepatitis, myokarditis, pneumonitis).
 • U imunosuprimovaných a imunodeficitních způsobuje primární infekce diseminovanou horečnatou formu s postižením různých orgánů včetně CNS.
 • Reaktivace latentní infekce, především u HIV infikovaných, se projevuje jako mozková forma toxoplasmózy, event. smrtelná toxoplasmová pneumonie.
Hydrocefalus      Nitrolební kalcifikace

Oční forma toxoplasmózy

Diagnostika

 • Přímý průkaz parazita ve tkáních
 • K sérologickému průkazu protilátek je třeba nejméně dvou metod – KFR a ELISA (IgM, IgG a IgA)
 • Diagnostika kongenitální toxoplasmózy – vyšetření párových protilátek metodou WB matky a plodu
 • Avidita IgG protilátek
 • Lze využít i PCR DNA Toxoplasma gondii z amniové tekutiny
Terapie
Léčíme:
 • Těhotné ženy s akutní toxoplasmózou
 • Děti s kongenitální infekcí
 • Děti či dospělé s chorioretinitidou (oční formou toxoplasmózy) nebo s jiným orgánovým postižením
 • Onemocnění imunodeficitních osob

Léčba oční formy toxoplasmózy u dospělých
 • Terapie 3-4 týdny
 • pyrimethamin per os prvé 3 dny 75 mg/24 hod., dále 25-50 mg/24 hod. v 1 ranní dávce + sulfadiazin per os 2 g/24 hod. ve 4 rozdělených dávkách + calcium folinát (Leucovorin) 5 mg i.m. každý 3. den léčby + kortikoidy dle oftalmologa
  nebo
 • klindamycin per os 2400-4800 mg/24 hod. ve 4 dílčích dávkách + pyrimethamin per os 25-50 mg/24 hod. v 1 ranní dávce + Leucovorin každé 3 dny léčby + kortikoidy dle oftalmologa

Léčba toxoplasmózy u těhotných
 • spiramycin 50 mg/kg/den (obvykle 3 g/den) ve 2-4 dávkách per os
 • Při prokázané placentární či fetální infekci je alternativou pyrimethamin 25 mg/24 hod. per os v 1 dávce + sulfadiazin 3 g/24 hod. ve 4 dávkách per os
 • Léčebné schéma obvykle zahrnuje střídání:
  • třítýdenní kůra pyrimethaminu + sulfadiazinu
  • třítýdenní kůra spiramycinu
 • KI pyrimethaminu v 1. trimestru gravidity!!!

Léčba kongenitální toxoplasmózy
 • Po narození dítěte musí být klinické vyšetření doplněno oftalmoskopickým a ultrazvukovým vyšetřením mozku
 • Při zjevné průkazné kongenitální infekci se po dobu 6 měs. podává pyrimethamin + sulfadiazin, v následujících 6 měs. se střídá v měsíčních intervalech terapie dávkami spiramycinu a dávkami pyrimethaminu + sulfadiazinu
 • V případě subklinické kongenitální infekce se po dobu prvních 6 týdnů podává pyrimethamin + sulfadiazin. Následuje roční terapie v pravidelných intervalech (4-6 týdnů) dávkami spiramycinu střídanými podáváním pyrimethaminu + sulfadiazinu
 • dávkování léků:
  • pyrimethamin per os 0,5-1 mg/kg/24 hod v 1 ranní dávce + sulfadiazin per os 100 mg/kg/24 hod. ve 2 dílčích dávkách + Leucovorin i.m. 5-10 mg 3x týdně
  • spiramycin per os 100 mg/kg/24 hod. ve 2 či 4 dávkách
Toxoplasmová encefalitida

 • Velká oportunní infekce u HIV+
 • Terapie - nejúčinnější je kombinace: pyrimetamin (Daraprim) bolus 200 mg per os, dále 50-100 mg/den (lx/d) per os + sulfadiazin (Sulfadiazin) 4(-6) g/den (4x/d) per os
 • Vzhledem k hematotoxicitě pyrimetaminu bývá nutno přerušit léčbu zidovudinem a přidat kalcium folinát (Leucovorin Ca). Nevhodná je kyselina listová – je to kompetitivní antagonista pyrimethaminu.
 • Stejně účinná léčba – kombinace pyrimethamin + klindamycin (Dalacin) 2,4-4,8g/d (4x/d) i.v., nebo 1,8-2,4 g/d (4x/d) per os. Nevýhoda – vyšší riziko recidivy při přechodu na supresivní terapii.
 • Délka útočné fáze léčby 6 (4-8) týdnů
 • Při edému mozku dexamethazon 2-4x8mg/d i.v. 5 dní
 • Primární profylaxe při poklesu CD4+ pod 100-150/µl – cotrimoxazol 3x960 mg/týden nebo 1x480 mg/d
 • Sekundární profylaxe po prodělané toxoplasmové encefalitidě – monoterapie pyrimethamin 50 mg/d nebo kombinace pyrimethaminu 25-50 mg/d se sulfadiazinem 4x0,5-1 g/d či klindamycinem 3-4x300-450 mg/d.
Prognóza:

 • U imunokompetentních příznivá. Závažné průběhy lze očekávat u infikovaných plodů a jedinců s imunodeficiencí včetně AIDS.
Prevence:

 • Zdravotní výchova, testování dárců krve a orgánů k transplantaci, sérologický screening těhotných žen.

 


Literatura:

 


Na začátek
Úvodní stránka19. 10. 2005, aktualizace 30. 1. 2006