Problematika akutních virových hepatitid

© Pavel Chalupa

III. klinika infekčních a tropických nemocí FN Na Bulovce a 1. LF UK


Úvod

Objevy etiologických agens

  • 1965 objev „australského antigenu“ (Blumberg)
  • 1973 HAV (Feinstone) – průkaz HAV ve stolici v EM
  • 1977 delta agens (HDV) (Mario Rizzetto)
  • 1985 rekombinantní DNA technologie
  • 1989 HCV (Houghton) – virus objeven metodou molekulárního klonování
  • 1990 HEV (Bradley)
  • 1995 HGV (HGV/GBV-C)
  • 1997 TT virus (TTV)
  • 1999 SEN virus (SENV-A až SENV-I)

Přehled virových hepatitid

Tabulka v přednášce


Výskyt virových hepatitid

Výskyt virových hepatitid v ČR - absolutní počty (podle Epidatu [1])

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VHA 1195 904 933 614 325 127 114 70 322 132
VHB 564 575 636 604 457 413 370 392 361 307
VHC 273 448 634 637 798 858 846 868 844 1022
VHE 5 17 5 12 13 12 21 36 37 35

 


Akutní hepatitida A

Původce: HAV z čeledi Picornaviridae

Virus hepatitidy A ve stolici
Virus hepatitidy A ve stolici


Akutní hepatitida B

Původce: HBV z čeledi Hepadnaviridae

Virus hepatitidy B v séru
Virus hepatitidy B v séru

Mutanty viru HB


Akutní hepatitida C

Původce: HCV - rod Hepacivirus z čeledi Flaviviridae

Genetická variabilita HCV

Genotypy HCV – genetická shoda v 50-70 %
Subtypy HCV – genetická shoda v 70-100 %
Kvazispecies – genetická shoda >80 %

HCV

Definice akutní hepatitidy C

Splnění minimálně 1 ze 3 kritérií, podle German Acute Hepatitis C Therapy Group: [2]

Pokud nejsou kritéria akutní HC splněna – Dg.: Nově diagnostikovaná HC

V ČR zatím chybí konsensus k léčbě akutní HC interferonem alfa, event. v kombinaci s ribavirinem


Akutní virová hepatitida
Stadium

Relaps – nové vzplanutí příznaků po předchozí úpravě klinických a biochemických nálezů. U HA 5 %


Fulminantní forma VH

Syn. fudroyantní, perakutní, dystrofická, nekrotizující
Nejtěžší průběh VH, rychle dochází k selhání zákl. jat. funkcí
Rozvoj akutního jaterního selhání (do 6 týdnů od začátku VH)
Přestřelená imunitní reakce organismu na infekci

Nepříznivé klinické příznaky:

Nepříznivé laboratorní známky:

Přestřelenou imunitní reakci lze zabrzdit kortikoidy, pokud jsou podány včas, v opačném případě k záchraně života transplantace jater

Virová hepatitida - masivní nekrózy jater
Virová hepatitida - masivní nekrózy jater
Originál dr. J. Newmana


Diferenciální diagnóza

V prodromálním stadiu a u anikterických forem VH vyloučit chřipku a jiné virové infekce, gastroenteritidy, cholecystopatie, infarkt myokardu U ikterických forem VH patří do dif. diagnostiky:


Komplikace a následky

Primární komplikace akutní VH:

Následky po akutní VH: Extrahepatální projevy HBV infekce: Extrahepatální projevy HCV infekce:


Laboratorní vyšetření

Lab. vyšetření za hospitalizace pro susp. akutní VH

Kontrola patologických hodnot většinou po týdnu

Další lab. vyšetření dle potřeby

Sérologická a virologická vyšetření

v první linii: dle potřeby další:

Sérologické markery VHA   Sérologické markery VHA
Sérologické markery relabující VHA   Sérologické markery VHA

Sérologické markery akutní VHB   Sérologické markery akutní VHB
Sérologické markery chronické hepatitidy B   Sérologické markery chronické hepatitidy B


Léčba akutních virových hepatitid

Základní principy

Kritéria těžké akutní VH B

Splnění 2 ze 3 kritérií: [3]

Splnění 1 kritéria: [4]

Léčba akutní VH C

Chybí konsenzus, není dosud jednotná strategie léčby

U infikovaných, kde je možný odklad léčby – aplikovat standardní léčbu jak u CHC [5]

Léčba poruch hemokoagulace u akutní VH

Záleží na klinice, neexistuje žádné doporučení, individuální přístup

Léčba fulminantní VH

Léčba akutního jaterního selhání


Dispenzární péče po propuštění z nemocnice

Doporučení

Vyhláška o dispenzární péči č. 60/1997 [6]


Prevence a profylaxe

Očkování

Vakcíny proti VHA a VHB registrované v ČR:

Postexpoziční profylaxe

Postexpoziční profylaxe VH A (doporučení ACIP (USA)-X/2007) [7]


Legislativa


Literatura

Na začátek
Úvodní stránka


chalupap@fnb.cz
17. 1. 2008, 21. 1. 2008