Lékové studie


Klinická studie: Randomized, Observational Study of Entecavir to Assess Long-term Outcomes Associated with Nucleoside/Nucleotide Monotherapy for Patients with Chronic HBV Infection: The REALM Study. Clinical Protocol AI463080
Zadavatel: Bristol-Myers Squibb Research and Development, Wallingford, USA
Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
Spoluřešitelé: Doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D., Zuzana Janštová
Řešení od r.: 2008
Anotace: Cílem je posoudit dlouhodobá rizika a výhody entecaviru v porovnání s lamivudinem a adefovir dipivoxilem na chronické onemocnění virem hepatitidy B (HBV). Studie bude hodnotit v dlouhodobém horizontu, zda je léčba entecavirem spojena s nižší rychlostí progrese HB, lepšími vyhlídkami na život a zda není léčba entecavirem spojena s vyšším rizikem vzniku maligního nádorového onemocnění v porovnání s dalšími registrovanými léky proti HBV.


Klinická studie: A Randomized, Double-Blind, single dose, One-Day Early Administration, Multicentre Study comparing the Efficacy and Safety of Acyclovir lauriad 50 mg muco-adhesive buccal tablet to matching Placebo, in the Treatment of Herpes Labialis in immunocompetent patients (Randominovizovaná, dvojitě slepá, jednodávková, s jednodenním časném podáním, Multicentrická studie, srovnávající efekt a bezpečnost Acycloviru Lauriad 50 mg mukoadhezívní tabletu s placebem, v léčbě herpes labialis u imunokompetentních pacientů.)
Zadavatel: BioAliance Pharma
Hlavní řešitel: MUDr. Viktor Aster
Spoluřešitelé: 0
Řešení od r.: 2007
Anotace: Studie srovnává placebo a účinný preparát s mukoadhezivní tabletou, obsahující 50mg acycloviru. Způsob podání spočívá v „nalepení“ tablety na sliznici dutiny ústní do fossa canina. Tableta se užívá do 1 hod. od prvních prodromálních příznaků herpes labialis u pacientů s recidivujícím oparem rtu.


Úvodní strana

Aktualizace 1. 12. 2008