Těžký akutní respirační syndrom (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)

Historie: XI/2002-II/2003 epidemie atypických pneumonií v provincii Guangdong v Číně, 26. února 2003 cestoval 47 letý Američan dlouhodobě žijící v Asii ze Šanghaje do Hanoje, po příletu byl ihned hospitalizován s akutním respiračním onemocněním a po několika dnech převezen do nemocnice v Hong Kongu, kde 13. března 2003 zemřel. V hanojské nemocnici následně onemocnělo více než 20 zdravotníků a další zdravotničtí pracovníci onemocněli v Hong Kongu, a to i ti, kteří nebyli v přímém styku s uvedeným pacientem. Průběh onemocnění byl u mnoha pacientů velmi těžký a vyžadoval umělou plicní ventilaci. Začaly být evidovány četné nové případy v Hong Kongu, Singapuru i jinde mimo původní ohniska.1 Dodnes WHO eviduje 8046 nemocných a 682 zemřelých (stav k 22. 5. 03), asi 2/3 případů je z Číny a množství případů je hlášeno z Hong Kongu, méně Singapuru, Kanady a odjinud. Počet nemocných i zemřelých dále narůstá. Aktuální počty evidované WHO jsou zde.
      Za původce byly postupně podezírány Mycoplasma pneumoniae, chřipka B, lidský metapneumovirus (virus z čeledi Paramyxoviridae). 16. dubna 2003 byl ohlášen definitivní průkaz půvdce - zástupce čeledi Coronaviridae (Peiris JSM a spol.2 a Lee N a spol.3).

Etiologie: Původcem je human pneumonia-associated coronavirus (patřící do čeledi Coronaviridae) - SARS-CoV. Je odlišný od dosavadních lidských koronavirů, kterými jsou

Human pneumonia-associated coronavirus

Obr. 1. Human pneumonia-associated coronavirus (elektronová mikroskopie)
Bonn D. Closing in on the cause of SARS. Lancet Infect Dis 2003;3(5):268

Genom koronaviru vyvolávajícího SARS je zde.

Epidemiologie: Zdrojem je nemocný, přenos je pravděpodobně kapénkový, přímým i nepřímým kontaktem, není vyloučena vzdušný a fekálně-orální přenos, vnímavost je všeobecná.

Inkubační doba: 2-10 dní.

Příznaky: Prodromální období (3-7 dní): Horečka, někdy se zimnicí a třesavkou, malátnost, myalgie, mohou být lehké respirační příznaky, jindy průjem.
Vlastní onemocnění: Suchý kašel, dušnost, v 10-20% případů si hypoxie vyžádá umělou plicní ventilaci.
Vyšetření: V krevním obraze bývá normální počet leukocytů či mírná leukopenie, mírná trombocytopenie (50-150 tisíc/mm3), někdy dochází k elevaci aminotransferáz a kreatinkinázy (CK), naopak urea a kretinin bývají většinou normální.
RTG plic: Intersticiální infiltráty až souvislé zastínění lokalizované spíše periferně, resp. subpleurálně než centrálně (obr. 2).
HRCT plic: Solitární či mnohočetná ložiska opacifikace s denzitou mléčného skla (obr. 3) a/nebo syté infltráty (obr. 4).4

RTG plic u SARS

Obr. 2.

HRCT plic u SARS

Obr. 3.

HRCT plic u SARS

Obr. 4.

Obrázky jsou z webové stránky Čínské univerzity v Hong Kongu: Ahuja AT, Wong JKT, Griffith JF, Antonio GE: Radiological Appearances of Recent Cases of Atypical Pneumonia in Hong Kong. 17. 4. 2003

       

Obr. 5-7. Progrese rentgenového nálezu u pacienta se SARS: 8., 13. a 14. den od začátku příznaků. Pacient zemřel 19. den.

Snímky z  Hsu L-Y, Lee C-C, Green JA, et al. Severe acute respiratory syndrome (SARS) in Singapore: clinical features of index patient and initial contacts. Emerg Infect Dis Online. Jun-9-2003. On-line je zde

Diagnóza: Podezření na SARS se opírá o tato kritéria:5
1. příznaky respiračního onemocnění zahrnující kašel, tachypnoi, dyspnoi, hypoxii a na rentgenu obraz pneumonie nebo syndromu respirační tísně (ARDS)
2. horečka >38°C
3. v posledních 10 dnech: buď těsný kontakt s osobu s prokázaným nebo suspektním SARS, nebo pobyt v postižené oblasti (v Hong Kongu, Číně [zvláště provincie Guangdong], Vietnamu [Hanoi], Singapuru, Kanadě [Toronto]). Těsným kontaktem se rozumí rodinní příslušníci, osoby pečující o nemocné, osoby přicházející do styku se sekrety dýchacích cest nebo tělními tekutinami.
Diagnostické testy:

se zdokonalují.

Definice WHO a CDC:

Definice SARS dle WHO (volně podle revize 1. 5. 2003):
Definice se vztahuje k onemocnění vzniklým po 1. 11. 2002

Suspektní případ (suspect case):
A. Klinická kritéria:
 • 1. horečka (>38°C) a
 • 2. kašel nebo dušnost
B. Epidemiologická kritéria:
     10 dní před začátkem příznaků
 • 1. úzký kontakt s osobou se supektním nebo potvrzeným SARS nebo
 • 2. cestování v oblasti*) se současným výskytem SARS nebo
 • 3. pobyt v oblasti*) se současným výskytem SARS.
*) Čína (zvláště Hong Kong, Taiwan), Singapur, Vietnam (Hanoi), Kanada (Toronto)
Úmrtí na nevysvětlené respirační onemocnění, kde nebyla provedena pitva a zemřelý splnil epidemiologická kritéria.

Pravděpodobný případ (probable case):
A. Splňuje kritéria suspektního případu a
B. jedno z následujících kritérií:
 • 1. rentgenové známky pneumonie či syndromu respirační tísně (RDS)
 • 2. průkaz koronaviru SARS
 • 3. sekční nález syndromu respirační tísně (RDS) bez identifikovatelné příčiny.

Vylučující kritéria (exclusion criteria):
Alternativní diagnóza vysvětlující onemocnění.

Reklasifikace případů:
 • Diagnóza se může časem měnit, musí být poskytnuta adekvátní léčba nehledě na klasifikaci.
 • Případ zpočátku hodnocený jako "suspektní" (suspect), kde byla nalezena náhradní diagnóza, je "vyřazen" (discarded) po pečlivém zvážení možnosti koinfekce.
 • Suspektní případ po doplnění vyšetření může naplnit kritéria "pravděpodobný" (probable) SARS.
 • Suspektní případ i s normálním rentgenem plic má být léčen a sledován 7 dní.
 • Neadekvátní zlepšení by mělo být přehodnoceno rentgenem plic.
 • Adekvátně vyléčení pacienti bez alternativní diagnózy zůstávají klasifikováni jako "suspektní".
 • Zemřelý se suspektním SARS, který nebyl pitván, zůstává klasifikován jako "suspektní" případ; pokud však byl článkem přenosu SARS, je hodnocen jako "pravděpodobný".
 • Zemřelý se suspektním SARS, který byl pitván a nebyly shledány známky syndromu respirační tísně (RDS), je "vyřazen" (discarded).
Postup hlášení WHO:

Hlásí se aparentní, tedy suspektní a pravděpodobné případy SARS; naopak se zatím nehlásí asymptomatické případy s pozitivními laboratorními testy na SARS-CoV. Případy splňující kritéria SARS pro účely surveillance se nevyřazují na základě negativních laboratorních testů. Důvody ponechání současné deficnice pro potřeby surveillance:

 • Testy na SARS koronavirus nejsou zatím široce dostupné a spolehlivé.
 • Není striktně definován optimální biologický materiál v daných stadiích nemoci.
 • Titry protilátek nemusí do 3 a více týdnů stoupnout.
Definice SARS dle CDC

Epidemiologická a klinická kritéria jako v definici WHO.

CDC kritéria rozdělení na případy
 • 1. asymptomatické a mírné (asymptomatic and mild)
 • 2. středně těžké (moderate): horečka >38°C a respirační příznaky: kašel, dušnost, tachypnoe, hypoxie
 • 3. těžké (severe): jako předchozí a navíc rtg obraz pneumonie nebo syndromu respirační tísně (RDS) nebo sekční nález pneumonie nebo syndromu respirační tísně (RDS) bez identifikovatelné příčiny.
Laboratorní kritéria CDC:
1. Potvrzený výsledek (confirmed):
 • a) průkaz protilátek proti SARS-CoV v akutní fázi nebo po 21 dnech od začátku onemocnění nebo
 • b) průkaz RNA SARS-CoV metodou RT-PCR potvrzený jiným testem PCR, jiným vzorkem a použitím jiného PCR primeru nebo
 • c) izolací SARS-CoV.
2. Negativní výsledek (negative):
 • Nepřítomnost protilátek proti SARS-CoV po 21 dnech od začátku onemocnění.
3. Neurčený výsledek (undetermined):
 • Laboratorní vyšetření není provedeno nebo je neúplné.
Asymptomatická infekce SARS-CoV nebo příznaky jiného než plicního onemocnění jsou možné.

Transport biologického materiálu se provádí v trojím obalu v adekvátním teplotním režimu, řádně označený - viz doporučení SZÚ.

Diferenciální diagnóza: Různé zejména komunitní pneumonie: zejména mykoplazmová, chlamydiová, legionelová, jiné virové a bakteriální.

Prognóza: Letalita je asi 6-8%. Horší prognózu mají starší osoby a diabetici.

Terapie: Doporučuje se kombinace ribavirinu (3x 400mg i.v. alespoň 3 dny, pak 2x 1200mg p.o. do 10-14 dnů) a methyprednisolonu (obvykle 3x1mg/kg denně i.v. [3mg/kg.den i.v.] 5 dní, pak postupně snižovat a převést na p.o. do 21 dnů, pulsy 2x500mg i.v. při horšení stavu nebo perzistující lymfopenii).6 Další opatření: oxygenoterapie a umělá plicní ventilace.

Ochranný oděv

Prevence a profylaxe: Omezit cesty do jihovýchodní Asie, při styku s nakaženými osobami osobní ochrana před vzdušnými nákazami a bariérový způsob ošetřování (mytí rukou, rukavice, empír, čepice, těsnící maska [např. 3M 9332]), umístění pacientů na izolačním boxu opatřeném čističkou vzduchu s HEPA filtrem, dezinfekce rukou ošetřujícího personálu (Sterilium, Promanum), likvidace ochranných pomůcek, dekontaminace předmětů. Při převozu do nemocnice musí být použita infekční sanita, pacient musí být oddělen od jiných pacientů a dalších osob, musí mít nasazenu masku. Vyšetřovací místnosti se dekontaminují 1% aerosolem Persterilu s následným vyvětráním a úklidem povrchů. Zpracování biologického materiálu se řídí pravidly bezpečnosti BSL 3 (rouška, rukavice, event. ochranný štít na obličej).

Hlášení: Podezření na SARS se neprodleně hlásí hygienické službě.

Veterinární dodatek: Do čeledi Coronaviridae patří řada živočišných virů: Rundevirus má povahu arboviru. Rezervoárem jsou ptáci a přenašečem je klíště.


Literatura

 1. Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome - Worldwide, 2003. MMWR Weekly 2003;52(11);226-228
 2. Peiris JSM, Lai ST, Poon LLM, et al. Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory syndrome. Lancet 2003;361:1319-25.
 3. Lee N, Hui D, Wu A, et al. A major outbreak of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong. NEJM
 4. Ahuja AT, Wong JKT, Griffith JF, Antonio GE: Radiological appearances of recent cases of atypical pneumonia in Hong Kong. Stránka Čínské univerzity v Hong Kongu
 5. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Interim Case Definition of the CDC. http://www.cdc.gov/ncidod/sars/casedefinition.htm
 6. So LKY, Lau ACW, Yam LYC, et al. Development of a standard treatment protocol for severe acute respiratory syndrome. Lancet 2003;361:1615-1617


Internetové zdroje přinášející aktuální informace o SARS

 

Na začátek
Zápisky o infekčních nemocech
Úvodní stránka© H. Rozsypal, 19. 4. 2003
Aktualizace 24. 5. 2003