Logo internetových stránek

Prevence a profylaxe infekcí

© Hanuš Rozsypal
Principy | Chemoprofylaxe | Imunizace


Principy boje s infekčními nemocemi

Opatření při výskytu nákazy

 1. Včasná diagnóza
 2. Hlášení
 3. Izolace (doma či hospitalizace)
 4. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace
 5. Epidemiologické šetření
 6. Opatření u zdravých osob v kontaktu (v ohnisku):
  • Hygienická opatření (odstranění hygienické závady, důraz na osobní hygienu)
  • Zdravotnický dohled (pouhý dotaz, měření teploty až vyšetření formou pravidelné lékařské prohlídky)
  • Zvýšený zdravotnický dozor (tj. i s laboratorními vyšetřeními a dočasným zákazem činnosti)
  • Karanténní opatření (omezení aktivit osob podezřelých z nákazy [v inkubační době])
  • Depistáž nosičů (jednorázový odběr biologického materiálu od všech zdravých osob v ohnisku)
  • Specifická profylaxe (aktivní a pasivní imunizace, chemoprofylaxe)
Preventivní opatření

 1. Všeobecně hygienická opatření
 2. Aktivní imunizace (vakcinace, očkování)
 3. Evidence bacilonosičů
 4. Opatření proti zavlečení infekce (nástupní prohlídky u epidemiologicky exponovaných zaměstnání, ochrana státních hranic)
 5. Zdravotní výchova

Legislativa: Základní údaje jsou v zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Na začátek


Chemoprofylaxe

Chemoprofylaxe chirurgických ranných infekcí

Chirurgické ranné infekce tvoří 1/3 nozokomiálních infekcí. Četonost se pohybuje od 2% u aseptických ran po 40% nečistých ran.


Profylaktické podání antibiotik při chirurgických výkonech

Oblast Chirurgický výkon Obvyklé mikroorganismy Antibiotika
Otorinolaryngologie rozsáhlé výkony orofaryngu viridující streptokoky
Staphylococcus aureus
střevní G- tyčky
orální anaeroby
klindamycin nebo cefalosporin I. gen. s gentamicinem
tonzilektomie, adenotomie, rhinoplastika - nejsou indikována
Obecná chirurgie operace žaludku včetně perkutánní endoskopické gastrostomie (při vysokém riziku infekce) střevní G- tyčky
G+ koky (hl. enterokoky)
vzácněji Bacteroides
cefalosporin I. gen.
operace žlučníku (při obstrukci), endoskopická retrográdní cholecysto-pankreatiko-grafie (ERCP) střevní G- tyčky
enterokoky
Clostridium sp.
cefalosporin I.-II. gen., piperacilin, ciprofloxacin
operace tlustého střeva střevní G- tyčky
střevní anaeroby (zvláště Bacteroides fragilis)
erytromycin s neomycinem nebo metronidazol s gentamicinem nebo klindamycin nebo cefalosporin I.-II. gen.
apendektomie (u neperforovaného apendixu) střevní G- tyčky
střevní anaeroby (zvláště Bacteroides fragilis)
klindamycin nebo metronidazol s gentamicinem
herniotomie Staphylococcus aureus
S. epidermidis
cefalosporin I. gen.
Plicní chirurgie resekce plic stafylokoky
S. pneumoniae
střevní G- tyčky
orální anaeroby
cefalosporin I. gen.
Cévní chirurgie výkony na cévách bez nebo se zavedením protetického materiálu S. aureus
S. epidermidis

streptokoky
střevní G- tyčky
cefalosporin I.-II. gen.
Kardiochirurgie valvuloplastiky S. aureus
S. epidermidis

střevní G- tyčky
cefalosporin I.-II. gen., vankomycin
zavedení pacemakeru S. aureus
S. epidermidis
nejsou indikována, podle jiných pramenů cefalosporin I.-II. gen., vankomycin1
Urologie operace prostaty E. coli
Klebsiella sp.

enterokoky
Pseudomonas aeruginosa
cefalosporin I. gen.
dilatace uretry střevní G- tyčky
enterokoky
nejsou indikována
Neurochirurgie trepanace lebky S. aureus klindamycin nebo vankomycin s gentamicinem
operace se zavedením likvorového shuntu S. aureus
S. epidermidis
co-trimoxazol
Ortopedie otevřená repozice nebo vnitřní fixace fraktury S. aureus
S. epidermidis

G- tyčky
cefalosporin I. gen. a gentamicin nebo cefalosporin III. gen.
kloubní náhrady S. aureus
S. epidermidis
cefalosporin I. gen. nebo vankomycin
laminektomie (fúze páteře) S. aureus
S. epidermidis
nejsou indikována
amputace dolní končetiny pro ischemii střevní G- tyčky
anaerobní bakterie
cefoxitin
Gynekologie a porodnictví hysterektomie (abdominální i vaginální) střevní G- tyčky
streptokoky sk. B
enterokoky
cefalosporin I. gen.
císařský řez (rizikový, neplánovaný) střevní G- tyčky
streptokoky sk. B
enterokoky
cefalosporin I. gen.
potrat v 1. trimestru střevní G- tyčky
streptokoky sk. B
enterokoky
cefalosporin I. gen., krystalický penicilin nebo doxycyklin
potrat v 2. trimestru střevní G- tyčky
streptokoky sk. B
enterokoky
cefalosporin I. gen.

Dávkování: Obecně: 1. dávka 2 hod. před výkonem, v některých režimech i 2. event. další dávky po operaci, u výkonu trvajícím >3 hod. se obvykle podává 2. dávka během výkonu.

Na začátek


Imunizace

Pravidelná očkování (očkovací kalendář)

Přehled pravidelných očkování v České republice

Věk dítěte Pořadí dávky Očkování Očkovací látka
4. den až 6. týden 1. tbc BCG vaccine SSI
9. - 12. týden 1. diftérie, tetanus, pertuse, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilus influenzae b a virová hepatitida B TETRAct HIB + ENGERIX B
10. týden - 14,5. měsíc (dítě narozené v loňském roce) 1. poliomyelitida POLIO Sabin oral
12. -16. týden - vyšetření místa vpichu po očkování proti tbc a regionálních lymfatických uzlin -
13.- 16. týden 2. diftérie, tetanus, pertuse, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilus influenzae b a virová hepatitida B TETRAct HIB + ENGERIX B
18. týden až 16,5. měsíc (dítě narozené v loňském roce) 2. poliomyelitida POLIO Sabin oral
17. - 20. týden 3. diftérie, tetanus, pertuse, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilus influenzae b TETRAct HIB
33. - 36. týden 3. virová hepatitida B ENGERIX B
14,5. - 26,5. měsíc (dítě narozené v předloňském roce) 3. poliomyelitida - 1. přeočkování POLIO Sabin oral
15. měsíc 1. spalničky, příušnice, zarděnky TRIVIVAC
16,5. - 28,5. měsíc (dítě narozené v předloňském roce) 4. poliomyelitida - 2. přeočkování POLIO Sabin oral
18. - 20. měsíc 4. diftérie, tetanus, pertuse, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilus influenzae b - 1. přeočkování TETRAct HIB
21. měsíc, event. později 2. spalničky, příušnice, zarděnky - přeočkování TRIVIVAC
22. - 24. měsíc (2.) přeočkování proti tbc v případě negativního tuberkulinového testu - kožní test: TUBERCULIN PPD RT 23 SSI - MANTOUX test BCG vaccine SSI
5. rok 5. diftérie, tetanus, pertuse - 2. přeočkování ALDITEPERA
11. rok (3.) přeočkování proti tbc v případě negativního tuberkulinového testu - kožní test: TUBERCULIN PPD RT 23 SSI - MANTOUX test BCG vaccine SSI
12. rok (1.-3.) virová hepatitida B u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života (3 dávky: 0, 1, 6 měs.) ENGERIX B
13. rok 5. poliomyelitida - 3. přeočkování POLIO Sabin oral
14. rok 6. tetanus ALTEANA
od 14 let každý 10.-15. rok života 7. a další tetanus ALTEANA

Podle vyhlášky MZ ČR 439/2000 Sb. o očkování proti přenosným nemocem

 

Očkování při poranění

Imunoprofylaxe tetanu při poranění

Skupina Anatoxin (ALTEANA) Imunoglobulin (hyperimunní lidský antitetanický)
řádně očkovaní do 15 let věku - -
řádně očkovaní nad 15 let věku
- do 5 let po očkování
- nad 5 let po očkování
 
-
0,5 ml i.m
 
-
-
neúplně očkovaní
- 1 dávkou v době 3 - 6 týdnů před poraněním
- 2 dávkami v době 3 týdnů - 10 měsíců před poraněním
 
0,5 ml i.m.
0,5 ml i.m.
 
-
-
neočkovaní nebo neúplně očkovaní s intervaly jinými než výše uvedenými  0,5 ml i.m. + pokračovat v základním očkování dávka podle příbalové informace, obvykle 250-500 IU i.m.
osoby >60 let věku
- s dokladem o očkování v posledních 10 letech
- bez takového dokladu
 
0,5 ml i.m.
0,5 ml i.m. + pokračovat v základním očkování
 
-
dávka podle příbalové informace, obvykle 250-500 IU i.m.

Podle přílohy k vyhlášce MZ ČR 439/2000 Sb. o očkování proti přenosným nemocem

 

Legislativa: Vyhláška MZ 439/2000Sb. ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem je k dispozici na http://www.mzcr.cz/data/c167/lib/439-ock-vyhl.doc.

Na začátek / Top of the Page
Zápisky o infekčních nemocech / Notes on Infectious Diseases
Úvodní stránka / Home PageAktualizace 1. 2. 2003 © H. Rozsypal