Kazuistika č. 3

45letý aktivní intravenózní abuzér heroinu přijatý pro bolesti břicha s elevací ukazatelů akutního zánětu


Anamnéza

NO: Asi týden bolesti břicha s maximem v pravém podžebří, 1× zvracel, snad i řidší stolice, což připisuje spíše abstinenčnímu syndromu. Naposledy užil heroin i.v. včera ráno. V minulosti sledován pro hepatitidy B a C, ale naposledy vyšetřen před třemi roky a údajně v pořádku, snad po spontánní eliminaci viru hepatitidy C. Nyní odeslán z chirurgické ambulance vzhledem k výrazné hepatosplenomegalii a elevaci CRP 121 mg/l jaterních testů (ALP 5,73, GGT 5,73).
EA: již asi 20 let užívá heroin, občas i pervitin, testován na HIV před lety, jinak si není vědom


RA: otec i matka staří, pro NO nedůležité
SPA: na úřadu práce, žije s rodiči, stará se o nemocného otce
OA: s ničím se recentně neléčí, st. p. virové hepatitidě C se spontánní eliminací viru, st. p. virové hepatitidě B, v odborné ambulance soukromého ambulantního zařízení, kontrola naposledy před třemi roky a výsledky údajně v pořádku, st. p. VHE, st. p. operaci tříselné kýly v dětství, VAS LS páteře
AA: neguje
FA: Tramal při bolesti zad
Abusus: i.v. heroin, pervitin, kouří asi 10 cigaret/den, alkohol nepije


Fyzikální nález

TT 37,0 °C, afebrilní, TK 131/89, TF 138', DF 22/min, bledý, opocený, tachypnoický, plně při vědomí, orientovaný, spolupracuje, kůže bledá, bez ikteru, cyanózy, krvácivých projevů či exantému, turgor kožní zachován, periferie teplá, dobře prokrvená. Hlava mezocef., pokl. nebol., zornice izo, foto +/+, bulby volně pohyblivé, bez nystagmu, výstupy n. V. nebol., inervace n. VII intaktní, jazyk vlhký, hrdlo klidné, tonzily sym., LU nehmatné, dýchání alveolární čisté, AS prav., ozvy dvě ohr., břicho v niveau, dechová vlna symetrická, měkké, volně prohmatné, palpačně citlivé v pravém hypochondriu a hypogastriu, bez známek peritoneálního dráždění, játra +12 cm, slezina hmatná k pupku, bez hmatné rezistence, peristaltika přítomna, DKK bez otoků, meningeální jevy negativní.


Laboratorní vyšetření

Hematologická vyšetření:

Biochemická vyšetření:

Mikrobiologická vyšetření:


Zobrazovací vyšetření

Sonografie břicha   Obr. 1: Sonografie břicha

 


Ostatní paraklinická vyšetření

Elektrofyziologická vyšetření:


Pracovní diagnóza


 


Kazuistika č. 3 - pokračování

45letý aktivní intravenózní abuzér heroinu přijatý pro bolesti břicha s elevací ukazatelů akutního zánětu


Laboratorní vyšetření - doplňující

Biochemické vyšetření:


Laboratorní vyšetření - kontrolní po 12 dnech

Hematologické vyšetření:

Biochemické vyšetření:


Zobrazovací vyšetření

CT břicha   Obr. 2: CT břicha (axiální řez): Játra zvětšena, parenchym nativně lehce nižší denzity okolo 40HU. Mnohočetná hypodenzní neostře ohraničená ložiska v jaterním parenchymu, nejspíše centrálně nekrotická. Splenomegalie. Ascites okolo jater i sleziny

 

 

Kazuistika 3   Obr. 3: CT hrudníku, břicha a malé pánve (koronární řez)

 

 

Kazuistika 3

 

Obr. 4 a 5: CT hrudníku, břicha a malé pánve (koronární řez v úrovni páteře, vpravo je zobrazení stejného řezu v kostním okénku): zobrazený skelet s kulovitými osteoplastickými ložisky, v obratlech i pánvi, bez kompresí obratlů.

 


Ostatní paraklinická vyšetření

Echokardiografie transtorakální:

Biopsie pod CT kontrolou:

CT břicha   Obr. 6: CT břicha: CT navigovaná biopsie z ložiska v P laloku jater

 

Histologické vyšetření:

Histologický obraz   Obr. 7: Histologický obraz z jaterní biopsie: Středně diferencovaný adenokarcinom, v pravém dolním rohu zastižen parenchym jater normálního vzhledu (mikrofoto MUDr. M. Hósová, patologicko-anatomické oddělení Fakultní nemocnice Bulovka)

 


Konziliární vyšetření

Nutriční porada:

Psychiatrické konzilium:

Konzultace klinického farmaceuta:

Onkologické konzilium:

Sociální záznam:


Průběh

45letý pacient, aktivní i.v. abuzér heroinu, v minulosti sledován pro HCV a HBV infekci, hospitalizován pro dyspepsie a bolesti břicha s maximem v pravém podžebří. Vstupně je přítomna výrazná hepatosplenomegalie, zřejmý ascites, laboratorně elevace zánětlivých markerů a obraz hepatopatie s cholestatickými rysy. Anamnestický údaj o prodělaných virových hepatitidách B potvrzují sérologické markery, vedle přestálých heptitid A, C a E je přítomna okultní (HBsAg negativní, HBeAg negativní, anti-HBe negativní) chronická hepatitida B, HBV DNA pozitivní. Podání lamivudinu by bylo indikované jako profylaxe reaktivace infekce VHB při imunosupresi V případě podání cytostatik. Na UZ břicha obraz mnohočetného ložiskové postižení jater budí suspekci na nádorové postižení, což potvrzuje i CT břicha, které odhaluje vedle metastatického postižení jater i zasažení skeletu, však bez vizualizace primárního tumorózního ložiska. Obraz onkologického onemocnění dokresluje výrazná elevace CA19-9, CA13-3 a dalších onkomarkerů, dále také zvýšený prokalcitonin. Zpočátku možná spontánní bakteriální peritonitida se ani z fyzikálního nálezu, ani vývoje během empirické antibiotické léčby neukazuje pravděpodobnou, ascites (sonograficky) není vhodný k paracentéze. K prevenci peritonitidy byla zavedena léčba ciprofloxacinem. Významné postižení jater projevuje poklesem aktivity CHE, hraniční INR, trombopenií (vcelku konstantní), nárůst urey a kreatininu je nejspíše výraz omezeného příjmu tekutin a vývoje renální insuficience, možná počínající hepatorenální syndrom z jaterní insuficience. Diuretika byla titrována podle obratu tekutin a kalémie, leč dosáhlo se jen omezeného efektu. Ascites i otoky dolních končetin spíše zvolna progredují. Dále byl podávány inhibitory protonové pumpy, nutriční podpora. Medikamentózní ovlivnění singultu mělo dobrou klinickou odezvu. Průběh hospitalizace byl mimoto komplikován rozvojem abstinenčního syndromu, proto byla zahájena substituce buprenorfinem a benzodiazepiny. Přes antibiotickou léčbu nadále trvají intermitentní febrilie, zánětlivé markery byly v mírné progresi, nicméně hemokultury jsou negativní a transtorakální echokardiografie neprokázala vegetace na chlopních. Tyto okolnosti a chybějící efekt antibiotik potvrzují paraneoplastický původ. Jako rozhodující krok pro stanovení diagnózy byla zvolena CT navigovaná biopsie jater. Výkon se uskutečnil vzhledem k trombocytopenii po přípravě trombocytárními náplavy bez komplikací a byly získány tři reprezentativní vzorky z pravého laloku jater. Histologické vyšetření odkrylo středně diferencovaný adenokarcinom, připouští primární cholangiocelulární karcinom jater, ale nelze jednoznačně rozlišit od metastatického adenokarcinomu (z horní části GIT, pankreatu apod.). V zastiženém jaterním parechymu nejsou známky cirhózy jater. Pro bolesti zad v oblasti beder a v terénu nádorových metastáz do skeletu byla zahájena aplikace buprenorfinu a fentanylu transdermálně. Pozvolna progredující chronická anémie byla léčena substitucí dvou transfuzních jednotek erytrocytární masy. Klinicky postupně dominuje celková deteriorace stavu při jaterním selhání v terénu mnohočetného metastatického procesu. Vyvíjí se známky mírné encefalopatie, nicméně pacient zůstává schopen perorálního příjmu, chůze je možná s oporou na krátkou vzdálenost, singultus i bolesti byly tlumeny medikací. Onkologické konzilium potvrzuje nereálnost aplikovat protinádorovou chemoterapii. Pacient i rodina upřednostňují domácí péči, kterou je ochotna poskytnout matka ve spolupráci se službou HomeCare. Pacient i matka pacienta byli plně informováni o závažném zdravotním stavu a infaustní prognóze.


Diagnózy


Terapie


Doporučení


Poznámka

Pacient zemřel za měsíc po dimisi.

 

Zpět
8. Virové hepatitidy a infekční hepatologie
Úvodní stránka

© 31. 5. 2021 (doplnění 8. 9. 2021)