E-learningový kurz

Jak pracovat s e-learningovým kurzem?

  1. Přečtěte si základní fakta a doporučení pro studium v úvodní části kapitoly.
  2. Zúčastněte se přednášky na platformě MS Teams (podle rozvrhu) nebo si ve vámi zvolený čas spusťte multimediální prezentaci, pokud bude k dispozici.
  3. Nastudujte doporučené stránky v učebnici.
  4. Prohlédněte si ukázkové kazuistiky.
  5. Vyřešte kazuistiky s otevřeným koncem, popř. úlohy a zodpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete do níže stanoveného času e-mailem na adresu odpoved@infektologie.cz.
  6. Zodpovězte otázky v testu zde nebo v platformě Moodle, pokud bude k dispozici.
  7. Vaše e-mailové odpovědi budeme nejspíše kontrolovat náhodně, vzorové odpovědi naleznete na stránce (s komentářem obvyklých chyb) nebo je budeme probírat v rámci prezenční výuky nebo na seminářích pomocí MS Teams.

 


Témata kurzu

 

Lekce Téma Prezentace Kazuistiky Test Odpověď zaslat do
1.    Symptomatologie a diagnostika infekčních nemocí v SISu
2.    Antibiotika v SISu test 30. 5. 2021
3.    Organizace péče o infekčně nemocné, izolace, intenzivní péče
4.    Očkování Očkování - multimediální: 1. část, 2. část, MS Teams - -
5.    Infekce dutiny ústní a horních dýchacích cest v SISu kaz. 1, kaz. 2 kvíz 23. 5. 2021
6.    Infekce dolních dýchacích cest a plic MS Teams, v SISu kaz. 1, kaz. 2 23. 5. 2021
7.    Gastrointestinální infekce Střevní infekce kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 3. 6. 2021
8.    Virové hepatitidy a infekční hepatologie Hepatitidy - multimediální: část 1, 2 kaz. 1, kaz. 2 test 3. 6. 2021
9.    Infekce ledvin a močových cest zde (pdf) kaz. 1, kaz. 2 30. 5. 2021
10.    Sexuálně přenosné infekce
11.    Exantémová infekční onemocnění zde (multimediální), prezenčně kvíz 23. 5. 2021
12.    Infekce kůže, podkoží a měkkých tkání, ranné infekce kaz. 1 23. 5. 2021
13.    Infekce kostí a kloubů kaz. 1, kaz. 2 30. 5. 2021
14.    Neuroinfekce MS Teams kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 30. 5. 2021
15.    Lymfadenopatie, infekční mononukleóza, zoonózy Zoonózy - multimediální: část 1, 2, 3, 4 v testu tématu 8 23. 5. 2021
16.    Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) Infekce HIV - multimediální: 1. část, 2. část, Oportunní infekce (pdf), MS Teams kaz. 1, kaz. 2
17.    Sepse, infekční endokarditida a diferenciální diagnostika horečnatého stavu MS Teams, v SISu kaz. 1 30. 5. 2021
18.    Infekce v těhotenství a infekce novorozenců v SISu kaz. 1
19.    Infekce imunokompromitovaných pacientů a jiných ohrožených skupin, febrilní neutropenie
20.    Cestovní a tropická medicína Malárie, Helmintózy, Arbovirózy, Parazitární infekce 1. část, 2. část kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3 3. 6. 2021
21.    Nozokomiální infekce
22.    Bioterorismus, vysoce nebezpečné nákazy
23.    Aktuální téma: covid-19 MS Teams kaz. 1, kaz. 2, kaz. 3

 


Požadavky

 

13. 5. '21:

Milé kolegyně, milí kolegové,

na tomto místě budete nalézat úkoly pro následující tři týdny distanční výuky.

 

Těšíme se na vás 17. května 2021 na setkání v Síti a následující den s některými z vás osobně.

 


První týden

 

18. 5. '21:

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

začali jsme přednáškami na témata

Dnes (18. 5.) v 8,30 přijde první skupina mediků (třetina až polovina studentů z každého kroužku) na Kliniku infekčních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka. Pravidla pro účast na stáži jsou uvedena na úvodní stránce. Samozřejmě musí být dodržena odpovídající opatření - k pacientům chodí skupiny do 10 osob, trvá povinnost (3R) používat respirátory, zachovávat rozestupy a dodržovat hygienu rukou.

Dále si obstarejte učebnici, abyste si mohli nastudovat i další témata. Aby se učivo rovnoměrně rozložilo do tří týdnů, do konce prvního týdne si přečtěte kapitoly v učebnici a dalších zdrojích o tématech

Do konce týdne

Odpovědi a vyřešené kvízy pošlete výše uvedeným e-mailem do 23. 5. 2021.

Další pokyny přijdou (nejspíše začátkem příštího týdne).

 

 

Přejeme hodně zdraví a dost času na studium.

 


 

Druhý týden

 

24. 5. '21:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vzorně vypracovaných úloh. Odpovědi měly velmi vysokou úroveň a v podstatě nemám zásadní připomínky. Pokud jste pracovali samostatně a nad kazuistikami jste se zamýšleli, určitě se vám úsilí vyplatí.

Vlastní diagnózy kazuistik nebyly problémem. Své odeslané odpovědi si můžete porovnat s vzorovým řešením, která jsou dostupná v hypertextových odkazech. Vzhledem k tíži líčeného onemocnění v kazuistice 5-2 je nutné volit parenterální antibiotikum. Použití krystalického penicilínu a parenterálního klindamycinu je přibližně rovnocenné. Vzhledem k farmakokinetice a mechanismu účinku je penicilin výhodnější k rychlému potlačení infekce a jejího šíření, linkosamidy působí bakteriostaticky, tedy pomaleji, mají snad lepší průnik do zánětlivého ložiska, proto se lépe hodí na subakutní procesy. Klindamycin (fosfát) limitací dávky tiše počítá s účastí imunity (méně používaný linkomycin lze naopak bezpečněji "předávkovat" a dosáhnout tak spolehlivě cidních koncentrací).

Obrazový kvíz na procesy v ústní dutině jste řešili úspěšně. Správné odpovědi jsou zde. Syfilitická angína (tvrdý vřed tonzily) není klinicky charakteristická, musela být potvrzena laboratorně. Pseudomembranózní angína s povlaky na patrových obloucích sváděla až k diagnóze orofaryngeální kandidózy. Diftérie nebyla z okolností pravděpodobná, ale mikrobiologický (mikroskopický a kultivační) průkaz potvrdil nejpravděpodobnější diagnózu - streptokokovou tonzilitidu. Pokud se test luští jako křížovka - vylučovací metodou, lze dosáhnout plného počtu bodů.

Řešení kvízu s exantémy je zde. Nějak se vám zalíbila diagnóza erythema nodosum, o kterou se v kvízu nejedná. Pro připomenutí uvádím pár obrázků s nodózním erytémem.

 

Erythema nodosum   Erythema nodosum   Erythema nodosum

 

Dokončené kazuistiky jsou zde:

I když většina z vás odpovídala správně, zopakuji připomínky k obvyklým nedostatkům a chybám z minulosti i pro vás.

1. K formulaci diagnóz: Pořadí diagnóz má svou logiku: Na první místo obecně píšeme tu základní, nejvýznamnější, teprve po nich ty méně důležité. Do budoucna sdružujte diagnózy podle vzájemné podmíněnosti a souvislostí, např. "Hepatopatie, susp. cirhóza jater, ascites". Není potřeba uvádět do diagnostického závěru integrální projev nemoci (např. "infekční mononukleóza s hepatální lézí"), uvádí se jen při snaze o zdůraznění této skutečnosti nebo tehdy, kdy ovlivňuje intenzitu nebo způsob léčby, např. "akutní encefalitida s těžkou poruchou vědomí". Co nejvíce se vyhýbejte zkratkám, speciálně v diagnostickém závěru. Dobré bylo, pokud jste se snažili i o vlastní epikrízu. Ta může obsahovat skutečnosti, které by už diagnostický závěr činily nepřehledným. Jako součást diagnózy se očekává etiologie (pokud je známa - event. na základě kterého vyšetření - např. dle výsledku hemokultury), upřesnění lokalizace nebo strany ("pravostranná pneumonie" = "pneumonia l. dx."), kompenzace léčbou, stadium, naopak všelijaké doplňující údaje a názory zařadíme do epikrízy. Pořadí diagnóz uváděné v úmrtním listu se řídí vlastními pravidly (morbus principalis - causa mortis - complicationes - inventus accessorius). Při polymorbiditě některých pacientů lze obtížně jednoduše seřadit zjištěné diagnózy. Latinské zakončení -itis se v češtině mění na -itida.

2. K interpretaci laboratorních nálezů: U směsi mikrobů se snažíme i předpokládat podíl jednotlivých mikrobů na patologickém procesu. Některé bakterie jsou méně virulentní, mají méně faktorů patogenity, více se uplatňují jako komenzálové - nabízí se to u S. epidermidis, také Proteus spíše přerůstá. Přihlíží se i ke kvantitě - uplatňuje se asi více mikrob více zastoupený, zde označený v mikroskopickém preparátu (+ až +++).

3. Návrh léčby: Chválím ty z vás, kteří napsali konkrétní dávkování léčiv. Jsou to kazuistiky, tudíž se uvádí konkrétní medikace i s dávkami (např. Paralen tabl à 500 mg až 2 tablety po 6 hodinách p.o. při T>38 °C). Určitý návod pro psaní ordinací poskytuje (na zdejší webové stránce) Insinuator medicamentorum (= našeptávač léků). Jsou dokonalejší pomůcky pro preskripci, ale silnou stránkou je didaktický rozměr. Zde budou mít výhodu ti, ve kterých zůstala jistá dávka dětské hravosti. Pokud si proklikáte Insinuátor, nenásilnou formou si zapamatujete spoustu užitečných informací z farmakoterapie. Většinou to píšete správně, ale připomínám, že do ordinací neuvádíme 6 mg/kg - dávku počítá lékař, nikoli sestra - a rozmezí 6-12 mg/kg už vůbec ne (nejsme v samoobsluze). Za špatně ordinovanou dávku zodpovídá lékař, za chybné podání sestra. Zde jsem požadoval antibiotika, ale symptomatická léčba je také důležitá. Postupně si zvykněte pod klišé "symptomatická léčba" představovat si nějaká konkrétní opatření. Dodávám, že léčba není symptomatologická, ale symptomatická.

4. Poznámky k terminologii: Pro pneumonii uvedenou v kazuistice se nepoužívá označení streptokoková (ač je původce Streptococcus pneumoniae), ale jedná se o pneumonii pneumokokovou. Podobně je uretritida gonokoková, popř. gonoroická (kapavčitá), ne však neisseriová, meningitida je meningokoková, rovněž ne neisseriová. Mimochodem pneumokoková pneumonie je velmi důležitá diagnóza a zapamatujte si i detaily pro svou další praxi. Tuto nozologickou jednotku musíte znát stejně dobře jako infarkt myokardu, fibrilaci síní nebo hlubokou žilní trombózu.

V tomto týdnu nastudujte sepsi a antibiotika, což je nezbytné pro správné řešení kazuistik k tématům

mimoto jsme dokončili téma

V tomto týdnu dokončíme i témata infekce HIV, ale test a kazuistiky necháme na poslední týden. A protože se v pátek 28. 5. ´21 probere téma antibiotika, naučte se je a vypracujte test. Až se budete učit antibiotika (po zkouškách z mikrobiologie a farmakologie minimálně potřetí), snažte se zapamatovat o každé skupině údaje uspořádané podle následující osnovy (ideálně i v uvedeném pořadí):

Pokud chcete mít o víkendu pokoj, své odpovědi k tématům 2, 9, 13, 14 a 17 pošlete do pátku, ale bude nám stačit, pokud je odešlete do neděle 30. 5. '21.

 

Přeji hodně zdraví a pokud možno dost času na studium.

Těšíme se na další z vás na prezenční výuce.

 


 

Třetí týden

 

31. 5. '21:

Milé kolegyně, milí kolegové,

děkuji za zaslání vypracovaných úloh.

Dokončené kazuistiky jsou zde:

U pacientky s infekční endokarditidou (IE), která má mírnou renální lézi, je rovněž vhodnější léčba oxacilinem a doplňkovým antibiotikem je chinolon (než v této indikaci účinnější, ale nefrotoxický gentamicin). Klindamycin je bakteriostatický a pro IE primárně nevhodný. U enterokoků je překvapující, ale účinná a teoreticky zdůvodnitelná kombinace ampicilin + ceftriaxon.

Vzorové odpovědi testu na antibiotika jsou zde.

Téma infekce v těhotenství a infekce novorozenců (téma 18) obsahuje jednu kazuistiku jako drobný příklad k ilustraci problematiky. Jen se nad ní zamyslete. Až se budete učit vrozené infekce, nemusíte zacházet do velkých podrobností. Hlavně si uvědomte pro praxi cestu k diagnóze: Buď onemocní těhotná žena, a vy si pak položíte otázku, zda se současně nakazil plod nebo zda hrozí nebezpečí pro novorozence, a nebo se v těhotenské poradně zjistí odchylka vývoje plodu (nález při ultrazvukovém vyšetření, retardace intrauterinního růstu apod.), pročež se začne pátrat po infekci u matky.

Téma covidu-19 se radikálně změnilo, o aktuální situaci jste slyšeli na přednášce (semináři), na zdejší stránce se můžete podívat na tři kazuistiky ze začátku epidemie. Otázky a odpovědi zde neřešte, pohled se za rok pandemie změnil.

Až si rozmyslíte řešení kazuistik, můžete se podívat na skutečný průběh.

V pátek 4. 6. 2021 obdrží zápočty ti, kdo stačí odeslat do čtvrtka 3. 6. 2021 odpovědi k tématům:

Přeji hodně zdraví a klid na studium.


 

Závěr

 

6. 6. 21:

Milé kolegyně, milí kolegové,

závěrem vám děkuji za zájem a spolehlivé plnění domácích úkolů. Jsem rád, že jste odpovídali správně, ale důležitější je, pokud vám vypracování úloh pomohlo poznát důležité a pochopit příčiny a souvislosti. Na oplátku máte zapsány zápočty v SISu. Termínů zkoušek bude pro vás dostatek.

Dokončené kazuistiky a vzorové odpovědi na otázky testu z minulého týdne jsou zde:

Těším se na vás u zkoušky nebo na osobní setkání při jiné příležitosti.


Pro vyučující

 

Schránka s odpověďmi

 

Zpět
Úvodní stránka

Aktualizace © 31. 5. 2021, zaslepení dokončení kazuistik a vzorových odpovědí testů 23. 8. 21