Kazuistiky č. 1-3: další vývoj a řešení

Pokračování tří kazuistik pacientů s covidem-19


Kazuistika č. 1: pokračování

Anamnéza

64letý lehce obézní hypertonik a diabetik s potvrzenou infekcí SARS-CoV-2 přijat pro nárůst dušnosti po 11 dnech respiračních příznaků, potvrzena bilaterální intersticiální pneumonie, po dalších 4 dnech rozvoj akutní respirační insuficience nezvladatelná oxygenoterapií nebo neinvazivní ventilací a vyžadující intubaci a umělou plicní ventilaci.

Subfebrilní, 1x febrilní špička až 38,0°C, V noci neklidný, zmatený, nutno kurtovat, tlumení lytickou směsí. Parciálně zklidněn, ale progreduje desaturace, pacient si vytrhl arteriální kanylu. Pro SatO2 84 % na masce Kendall 98 % provedena orotracheální intubace, hypofarynx vyplněn hustým suchým hlenem s nutností manuálního odstranění. Pokus o zavedení arteriáního katetru neúspěšný (tepna praská). Zavedena NGS.


Fyzikální nález a měřené parametry

Status praesens po intubaci: T 37,6 °C, neklidný, zmatený, neklidný v lůžku, nutno kurtovat. Obj.: mírně obezita, v 10:15 OTI+UPV, výrazně interferuje, kašle, tlumen sufentanyl+midazolam, propofolem, bolusem podáno Tracrium, periferní embolisace nejsou, bez exantému, erytém v obličeji, dobře prokrvený, otoky nemá. Hlava pokl.nebol., výstupy V nebol., m.n. intakt., oči- skléry ikterické, spojivky bledé, zornice izo, foto +. Nos a uši bez sekrece. Hrdlo klidné, sliznice oschlé, s výraznou vrstvou zaschlého hlenu, čisté, jazyk povleklý, oschlý, středem, tonzily nezvětšeny, bez povlaku, chrup sanovaný. Krk: uzliny nehmatné, štítná žláza nezvětšena, náplň krčních žil v normě, karotidy tepou symetricky, bez šelestu. Hrudník souměrný, TKn 98/72/78 mm Hg na noradrenalinu 4/20 7,0 ml/hod, HF 99/min, sinus dle monitoru, AS pravidelná, šelest nediferencuji. Periferie teplá. Dýchání bilat. oslabené, jinak sklípkové, lehce nepřízvučné chrůpky při bazích, spastický nález není, dýchá v režimu PSIMV, PC 18 DF 18, poté MV 14,4 l/min a VTE 798 ml/min. DF řízeně 18/min, před intubací 28-45 satO0 96% na FiO2 60% a PEEP 11. Břicho v niveau, měkké, nebolestivé, H +1 nehmatám, palpačně nebol., bez zn.perit. dráždění, tapottement. oboustranně negativní, peristaltika slabě +. Genitál mužský, zavedený PMK - močí dosti. DK bez otoků, bez zn. TEN, FT. Neurol. orientačně: šíje v AF volná, orientačně končetiny bez paréz, pohybuje spont., Lasègue negativní.
 

Invaze:

Bilance tekutin: 6,00-6,00:

P i.v. krystaloidy 3645 ml
NGS 500 ml
celkem 4145 ml
V moč 4400 ml

P-V -255 ml


Laboratorní a pomocná vyšetření

 

RTG S+P   Obr. 1: RTG S+P (vleže): Degenerativní změny skeletu. Kardiomediastinální stín modifikován polohou vleže. V dolním plicním poli vpravo patrné polosyté nehomogení zastínění charakteru zánětlivého infiltrátu, obdobně změny pak patrné i vlevo parakardiálně a ve středním plicním poli = zánětlivý infiltrát bilaterálně. Segmentace bránice vpravo. Kostofrenické úhly volné, ostré.

 

 

RTG S+P   Obr. 2: RTG S+P (vleže): CŽK zaveden zprava a koncem se promítá do průběhu HDŽ. Sumace EKG elektrody vlevo laterálně v dolním poli. Hrudník souměrný, skelet bez významných patologických změn. Srdeční stín ve střední čáře, obvyklého tvaru, stín hrudní aorty štíhlý. Stíny srdce, horního mediastina, hilů a cévní kresby modifikovány polohou vleže. Hily bez kalcifikací. Vzdušný sloupec trachey přiměřené šíře, lehce deviován doprava. Oboustranně nehomogenní transparence plicního parenchymu, přibližně stacionární vícečetné stíny převážně v periferii = zánětlivý infiltrát bilaterálně, částečně zachovalá transparence perihilózně bilaterálně a v horních polích, plicní kresba patrná do periferie (bez zn. pneumotoraxu). Obě poloviny bránice klenuté, hladké, vzájemně přiměřeného postavení. KoF úhly volné, ostré. Pleurální prostory bez patologické náplně.

 


Terapie


Odpověď na otázku

Ramipril - ACE-inhibitor - byl vysazen pro možné zhoršení průběhu koronavirové infekce. Tato obava vychází z hypotézy publikované v časopise Lancet: Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? (ve formátu .pdf), podle níž autoři poukazují na působení přes receptory ACE2, které také využívá virus pro vstup do lidských buněk. Podle této úvahy by ACE-inhibitor mohl zvyšovat aktivitu viru. Na druhé straně mechanismem působení koronaviru přes ACE2 se zabývá i řada dalších publikací, které však uvádějí dokonce opačnou myšlenku, tedy že ACE-inhibitory a zejména sartany by mohly bránit vstupu koronaviru do buněk. I v tomto případě se jedná o zatím nepodložené hypotézy, které je nutné dále ověřovat. Nicméně z toho vyplývá, že léčba ACE-inhibitory se zatím nemá svévolně přerušovat či bez dalšího doporučení měnit.

S výše uvedeným souhlasí i řada odborných společností včetně Evropské lékové agentury (EMA), která ve svém stanovisku uvádí, že spekulace o možném ovlivnění průběhu covidu-19 a používáním ACE-inhibitorů či sartanů není vědecky podložená, a proto není důvod, aby lékaři měnili takovou léčbu či aby pacienti vyžadovali změnu léčby. Tento závěr zveřejnil SÚKL 27. 3. 2020 v rubrice Tiskové zprávy (Informace o užívání látek k léčbě hypertenze v souvislosti s COVID-19).

 


Průběh v dalším týdnu

Další vývoj se komplikoval vzestupem horeček a zánětlivých ukazatelů, byl přidán Meropenem, lopinavir/ritonavir (Kaletra) byl vyměněn za Plaquenil a Azitrox. Zhoršení ventilačních parametrů bylo důvodem pro využití pronace s dobrým efektem na oxygenaci.

 

Pronace   Obr. 3: Umělá plicní ventilace v pronační poloze

 

Po týdnu se uskutečnila punkční tracheostomie, za další dva dny byla snaha pacienta pomalu odtlumovat a dle tolerance byly lehce sníženy ventilační parametry. Pro výsev herpes labialis a eflorescence v dutině ústní byl nasazen acyklovir (Herpesin i.v.). Dále je možno zavést režim ASV, přes mnohé překážky a neklid pacienta se analgosedace optimalizuje. Febrilní špička si vyžádala výměnu CŽK.

Výsledek rapid testu na covid-19 vyšel IgG +, IgM -.

 


Kazuistika č. 2: pokračování

Laboratorní vyšetření

Virologie:


Terapie


Průběh

20letá pacientka přijata na doporučení epidemiologa k vyloučení infekce způsobené SARS-CoV-2. Vstupně afebrilní, normosaturována. Byla zahájena symptomatická terapie s dobrou klinickou odezvou. Ošetřování pacienta probíhalo v izolačním režimu. Ze Státního zdravotního ústavu hlášena negativita PCR na SARS-CoV-2. Opakovaný odběr cestou naší laboratoře také negativní. Postup ve spolupráci s Orgánem ochrany veřejného zdraví. Vzhledem k nemožnosti domácí karantény pacientka ponechána v karanténním hospitalizačním režimu do uplynutí 14denní inkubační doby. Kontrolní výtěr z nasopharyngu po 14 dnech opět negativní, pacientka zcela bez obtíží. Po konzultaci s epidemiologem Krajské hygienické stanice.


Diagnóza


Doporučení/ Recommendation

14denní karanténa končí ___ (kdy?). Klidový režim, kontrola cestou PL po návratu domů./ 14 days of quarantine ended ___ (when?). Home rest, follow up by GP after arriving to the country of residence.

 


Kazuistika č. 3: pokračování

Laboratorní vyšetření

Virologie:


Průběh

Pacient přijat k vyloučení covid-19. Měl horečku, kašel, cefalalgii, myalgie, záhy afebrilní, bez výraznějších obtíží. Ošetřování probíhalo v izolačním režimu. Ze Státního zdravotního ústavu hlášen pozitivní výsledek výtěru nazofaryngu na SARS-CoV-2. Po poradě s epidemiologem je možné pokračování izolace karanténní formou v domácím prostředí, kam pacienta tímto v celkovém dobrém stavu propouštíme. Pacient poučen o izolačním režimu, zejména zákazu vycházení, a nutnosti řídit se přikazy epidemiologa, kterému připadají další hygienicko-epidemiologická opatření a rozhodnutí. Během hospitalizace byl pacient průběžně inforomován o svém zdravotním stavu, diagnostických a terapeutických postupech. S výše uvedenými souhlasil.


Diagnóza


Doporučení

Převoz infekční sanitou, zajištění rouškou, domácí izolace (tzn. absolutní zákaz návštěv, zvýšená osobní hygiena: ruce si mýt mýdlem po dobu alespoň 20 sekund, po usušení desinfekčním prostředkem s virucidním účinkem s obsahem alkoholu 60-95%), kašlat do kapesníku, který poté vyhodit, mytí rukou zejména po použití toalety, před jídlem.

Kontrolní výtěr PCR na covid-19 zde ___ (kdy) - doprava sanitou nebo vlastním autem dle rozhodnutí hygienika-epidemiologa.

Pracovní neschopnost (pokud byla zřízena) pokračuje

Léčba: klidový režim, dostatek tekutin, neprochladnout, antipyretika, expektorancia. Při event. zhoršení stavu bude pac. telefonicky kontaktovat naše pracoviště a bude sjednána kontrola lékařem v příslušném časovém a izolačním rámci.

 

Zpět
23. Aktuální téma: covid-19
Úvodní stránka

© 15. 4. 2020