14. NEUROINFEKCE

H. Rozsypal, 23. 5. 2020

Úvod

Nastudujte kapitoly Neuroinfekce a Obrny provázející infekce v učebnici (strany 331-354 a 355-361)


 

Stručný přehled

Neuroinfekce jsou zánětlivá onemocnění nervového systému způsobená infekcí. Mnohé z nich bezprostředně ohrožují na životě, jiná jsou nebezpečná zanecháním trvalých následků. Zahrnují meningitidy, encefalitidy, myelitidy, radikulitidy, neuritidy a jejich kombinace a příbuzné stavy.

Příznaky neuroinfekcí zahrnují řadu projevů, důležitý je meningeální syndrom, známky nitrolební hypertenze z mozkového edému a projevy systémové zánětlivé odpovědi.

Meningeální jevy

Obrázek 1: Meningeální jevy
 

Základním vyšetřením k potvrzení neuroinfekce je vyšetření mozkomíšního moku získaného technikou lumbální punkce.

 

Tabulka 1: Biochemické vyšetření mozkomíšního moku - základní parametry
 

Parametr referenční mez jednotka snížené hodnoty zvýšené hodnoty
bílkovina 0,15-0,60 g/l - <1-2 g/l: serózní zánět
>2 g/l: hnisavý zánět
glukóza 2,2-4,0 mmol/l hnisavá meningitida při hyperglykemii
laktát 0,9-2,8 mmol/l - hnisavá meningitida
chloridy 116-130 mmol/l tuberkulózní, popř. jiná chronická meningitida -
koeficient energetické bilance (KEB) 28-38 index 10-27: serózní zánět
<10: hnisavý zánět

 

Akutní hnisavá (purulentní) meningitida je těžké život ohrožující onemocnění. Hlavními původci jsou meningokok a pneumokok. Těžký průběh je pravidlem. Bolest hlavy, horečka a další příznaky bývají často sledovány rozvojem poruchy vědomí. U meningokokové meningitidy se na kůži často objeví krvácivé projevy – petechie až sufúze. Kritériem diagnózy je hnisavá likvorová formule. Prognóza je i při adekvátní léčbě vážná, komplikace četné, častým následkem je poškození sluchu. Základem léčby je podání megadávek antibiotik a protiedémová léčba s kortikosteroidy.

 

Tabulka 2: Empirická antibiotická léčba komunitní purulentní meningitidy v České republice
 

Věk, kontext antibiotikum
<1 m ampicilin/penicilin plus cefotaxim, nebo ampicilin plus aminoglykosid
1 m - 18 r cefotaxim nebo ceftriaxon
18 - 50 r cefotaxim nebo ceftriaxon
>50 r a/nebo rizikové faktory pro listerii cefotaxim nebo ceftriaxon plus ampicilin nebo penicilin
alergie na cefalosporiny a/nebo penicilin meropenem nebo chloramfenikol

 

Pacienti s hnisavou meningitidou jsou ošetřováni na jednotce intenzivní péče. Ošetřovatelská problematika zahrnuje péči o pacienta v bezvědomí, na umělé plicní ventilaci a vyžadujícího podávání řadu léků a průběžné reagování na změny stavu.

Mozkový absces, subdurální empyém a epidurální absces intrakraniální nebo spinální jsou důležité hnisavé procesy centrálního nervového systému, které vyžadují kombinaci antibiotik a neurochirurgické intervence.

Serózní meningitida je oproti hnisavé meningitidě lehčí a i bez specifické léčby odeznívající onemocnění. Akutní encefalitida je zánět mozku způsobený nejčastěji viry. Většina onemocnění probíhá jako horečnaté onemocnění s bolestmi hlavy a různými nervovými příznaky. Častá a mnohdy těžká encefalitida je vyvolána virem klíšťové encefalitidy. Jeden z nejtěžších průběhů má herpetická nekrotizující encefalitida vyvolaná herpes simplex virem 1. Je provázena naléhavými psychickými projevy, poruchou vědomí, motorickým deficitem, křečemi apod. Diagnóza se postaví na základě klinického průběhu, detekcí genomu viru v likvoru a vývojem ložisek na CT či MR zobrazení.

Některé neuroinfekce jsou provázeny obrnami, výjimečné postavení má v tomto akutní poliomyelitida, klíšťová encefalomyelitida a neuroborrelióza. Infekce je i spouštěcím faktorem vzniku autoimunitní akutní polyradikuloneuritidy (syndromu Guillaina-Barrého). Klinický obraz zahrnuje vývoj poruchy čití a chabou paraparézu až kvadruparézu. Může vést až k obrně dýchacích svalů a respirační insuficienci, v průběhu nemoci se mohou objevit různé jiné komplikace. Léčba spočívá v podání imunoglobulinů nebo provedení plazmaferézy. Onemocnění si často vyžaduje umístění na JIP, porucha dýchání je důvodem k zahájení umělé plicní ventilace.

Botulismus je alimentární intoxikace vedoucí k chabým obrnám, které se naopak šíří sestupně. Základním lékem je antibotulinické sérum. Těžší případy vyžadují umělou plicní ventilaci.


Kazuistiky


Literatura

 1. Neuroinfekce, Obrny provázející infekce. In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 331-354, 355-361.
 2. Džupová O, Helcl M, Kračmarová R, Krbková L, Pařízková R, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy. Datum vydání: květen 2017. Dostupné z: https://infekce.cz/DoporMenPur17.htm
 3. Krbková L, Kybicová K, Pícha D, Roháčová H, Smíšková D. Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Datum zveřejnění: 30. 9. 2018. Dostupné z: https://infekce.cz/DPLB18.htm


Otázky

Otázky, na které byste měli po nastudování kapitoly umět odpovědět. Odpovědi si ujasněte, ale nemusíte je posílat e-mailem.

 1. Ujasněte pojmy meningitida, encefalitida, myelitida a přiřaďte k nim základní příznaky.
 2. Jaké jsou varovné příznaky těžkého průběhu neuroinfekce?
 3. Vysvětlete základní rozdíly mezi hnisavou a serózní meningitidou.
 4. Které jsou indikace a kontraindikace lumbální punkce?
 5. Popište provedení lumbální punkce.
 6. Interpretujte základní biochemické a cytologické nálezy v mozkomíšním moku.
 7. Jaká jsou účelná opatření u lehkého, středně těžkého a bezprostředně život ohrožujícího průběhu neuroinfekce?
 8. Podrobně popište příznaky a léčbu hnisavé meningitidy.
 9. Uveďte základní charakteristiky, etiologii a klinický obraz ostatních důležitých neuroinfekcí.
 10. Které klinické obrazy a laboratorní nálezy svědčí pro lymeskou neuroborreliózu a jak lze rozlišit postižení centrálního a periferního nervového systému u borreliózy?
 11. Která infekční onemocnění jsou provázena obrnami?
 12. Uveďte diferenciální diagnostiku chabé paraparézy, popř. kvadruparézy.
 13. Které klinické příznaky a laboratorní nálezy svědčí pro akutní polyradikuloneuritidu?
 14. Jaké jsou principy léčby akutní polyradikuloneuritidy?
 15. Uveďte základní epidemiologické a klinické charakteristiky botulismu.

Na uvedený e-mail pošlete odpověď

 • s vyjmenováním všech důležitých diagnóz a návrhem léčby pacientů v kazuistikách.

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 26. 5. 2020