16. INFEKCE LIDSKÝM VIREM IMUNODEFICIENCE (HIV)

H. Rozsypal, 20. 4. 2020

Úvod

Nastudujte v učebnici kapitoly Infekce lidským virem imunodeficience (HIV): Rozpoznání a počáteční posouzení, Infekce lidským virem imunodeficience (HIV): vedení léčby, Zdravotní komplikace infekce lidským virem imunodeficience (HIV) (strany 381-401).


Stručný přehled

Infekce lidským virem imunodeficience (HIV) způsobuje postupné zhoršování funkce imunitního systému (zejména napadením CD4+ lymfocytů), což ve svém důsledku dovolí vzniknout život ohrožujícím infekcím, nádorům a některým dalším onemocněním, které naplňují kritéria syndromu získané imunodeficience (AIDS). Infekce HIV se přenáší sexuálně, parenterálně a vertikálně. Za 2-6 týdnů po expozici se více než u poloviny nakažených vyvine klinicky málo specifická primární infekce HIV. Ta sama odezní a následuje obvykle několikaleté stadium latence. Během této doby se imunodeficit prohlubuje (až k poklesu CD4+ lymfocytů pod 200 bb/ml), až se vytváří podmínky pro vznik tzv. velkých oportunních infekcí. K nim patří pneumocystová pneumonie (PcP), plicní i mimoplicní tuberkulóza, kandidová ezofagitida, mozková toxoplasmóza, progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), kryptokoková meningitida, diseminovaná mykobakterióza či cytomegalovirová retinitida. K typickým nádorům vázaným na infekci HIV patří Kaposiho sarkom, maligní lymfomy a invazivní karcinom děložního hrdla. Léčba chronické infekce HIV spočívá v podávání antiretrovirotik, profylaxi a léčbě oportunních infekcí a dalších zdravotních komplikací infekce HIV. Antiretrovirotika se podávají kombinacích a režim se upravuje podle pravidelně získaných laboratorních údajů. Léčba významně zpomaluje množení viru, čímž se zabrání dalšímu poškozování imunitního systému. To se projeví prodloužením délky a zlepšením kvality života. Léčebně preventivní péče o HIV pozitivní pacienty je soustředěna do center při infekčních klinikách a odděleních. Dispenzarizace se uskutečňuje formou pravidelných prohlídek, jež zahrnují klinické vyšetření a laboratorní testy. Důležitými údaji k posouzení progrese infekce HIV jsou počty CD4+ lymfocytů a virémie (virová nálož) HIV RNA.


Podklady přednášek


Kazuistiky


Literatura

  1. Infekce lidským virem imunodeficience (HIV): Rozpoznání a počáteční posouzení, Infekce lidským virem imunodeficience (HIV): vedení léčby, Zdravotní komplikace infekce lidským virem imunodeficience (HIV). In: Rozsypal H. Základy infekčního lékařství. 1. vydání, nakladatelství Karolinum 2015. str. 381-401.
  2. Snopková S, Rozsypal H, Aster V, et al. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: 21. 1. 2016 Dostupné z: https://www.infekce.cz/DoporART16.htm.


Otázky

Otázky, na které byste měli po nastudování kapitoly umět odpovědět. Odpovědi si ujasněte, ale nemusíte je posílat e-mailem.

  1. Které epidemiologické okolnosti a která onemocnění jsou důvodem k testování anti-HIV?
  2. Co se musí učinit při čerstvém průkazu infekce HIV u asymptomatického pacienta?
  3. O které odchylky zdravotního stavu je nutné se přednostně zajímat u pacienta s čerstvě diagnostikovanou infekcí HIV?
  4. Jaký je cíl a základní principy antiretrovirové léčby?
  5. K čemu slouží profylaxe oportunních infekcí a jaké jsou její obecné indikace?
  6. Popište rámcově klinický obraz, diagnostiku a léčbu nejdůležitějších oportunních infekcí.
  7. Zhodnoťte význam některých příznaků u infikovaných HIV: kašle a dušnosti, dysfagie, průjmu, bolesti hlavy, neurologického výpadku (parézy, afázie), křečí a horečky.

Zpět
Obsah
Úvodní stránka

© 5. 5. 2020