Důležité infekční nemoci v intenzivní péči

© Michal Holub

Bakteriální meningitida | Sepse | Meningokoková invazivní infekce | PolyradikuloneuritidaBakteriální meningitida

Časté komplikace, patogeneze a léčba

Časné komplikace

 • bezvědomí (90 % pacientů)
 • těžká sepse (sepse + orgánové selhání)

Patogeneze edému mozku při bakteriální meningitidě

 • zánět mening a edém mozku
 • cytotoxický edém
 • porušení hematoencefalické bariéry
 • zvýšený intrakraniální tlak
 • snížená perfúze mozkem

Léčba

 • Zajištění další odborné pomoci
 • i.v. vstup
 • udržení dýchacích cest (laryngeální maska, intubace, oxygenoterapie, umělá plicní ventilace)
 • aplikace antiedematózních léčiv (manitol)
 • rychlý a šetrný transport do nemocnice (JIP)
 • antibiotika (v přednášce Neuroinfekce)
 • snížení intrakraniálního tlaku (ICP) agresivní léčbou - řízená hypokapnie
 • kortikosteroidy (dexamethason) - významně snižují postižení sluchu u meningitidy vyvolané Haemophilus influenzae typ B u dětí a rovněž letalitu u pneumokokové meningitidy dospělých

Na začátek


Sepse

Definice:

 • Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) při infekci
  SCCM/ACCP Consensus Conference 1992

Kritéria SIRS

 • teplota (°C) >38 nebo <36
 • srdeční frekvence (pulsy/min.) >90
 • dechová frekvence (dechů/min.) >20 nebo PaCO2 (mmHg) <32
 • leukocyty (x 109/L) >12 nebo <4 nebo >10% tyčí
Epidemiologie sepse

 • 900 000 případů sepse ročně v USA
 • incidence sepse se rychle zvyšuje
 • sepse je 7. nejčastější příčina smrti (USA, EU)
 • v USA je sepse zjištěna jako primární příčina smrti u 250 000 pacientů
 • přes pokles letality (díky lepší diagnostice a agresivní léčbě) je mortalita sepse v posledních letech stabilní
 • sepse je hlavní příčina smrti na JIP
 • morbidita sepse stále roste - stárnutí populace, invazivní léčba, imunosupresivní léčebné postupy aj.

Patogeneze bakteriální sepse

infekční SIRS vyvolaný baktériemi nebo jejich signálními molekulami (tj. endotoxin, lipoteichová kyselina a další), které se dostanou do krevního oběhu autoagresivní SIRS - vede k zánětlivému poškození orgánů

Syndrom multiorgánové dysfunkce (MODS) nebo selhání (MOFS).

Klinické skóre závažnosti sepse:

 • sepse
 • těžká sepse (spojená s MOFS)
 • septický šok (těžká sepse + oběhové selhání)

Nozokomiální sepse

20-50 % pacientů během hospitalizace na JIP prodělá septickou komplikaci
sepse je hlavní příčinou úmrtí na JIP

 • ventilátorová pneumonie
 • katétrová sepse
 • urosepse

Klinický obraz sepse

 • horečka nebo hypotermie
 • hypotenze nebo tachykardie
 • kůže - furunkly, i.v. vstupy, petechie
 • nálezy na periférii - bakteriální endokarditida (třísky pod nehty, embolizace na sítnici apod.)
 • žloutenka (biliární obstrukce)
 • šelesty (endokarditida)
 • porucha vědomí, meningeální dráždění, známky zánětu středouší
 • plíce - zn. infiltrace
 • nitrobřišní abscesy, gynekologická ložiska
 • končetiny - septické artritidy, flebitidy, erysipel, ranné infekce

Diagnostika sepse - laboratorní a pomocná vyšetření

 • hemokultury (3 sady pro aerobní i anaerobní kultivaci)
 • zánětlivé ukazatele (CRP, prokalcitonin, diferenciální KO)
 • laboratorní známky diseminované intravaskulární koagulace (DIC): trombocytopenie, snížení AT III apod.
 • zjištění infekčních ložisek
 • RTG S+P, ORL vyšetření, SONO, CT apod.
 • lumbální punkce (alterace vědomí+meningeální dráždění]
 • epidemiologické znaky infekce - komunitní vs. nozokomiální infekce (rezistence)

Léčba bakteriální sepse

 • monitorování, doplnění cirkulujících tekutin, oxygenoterapie, oběhová podpora (noradrenalin), zavedení periferních i centrálních katétrů, UPV, eliminační metody a další
 • antibiotika (empirická i cílená terapie)
 • chirurgické řešení - evakuace abscesů apod.
 • kortikosteroidy - v iniciální fázi septického šoku cca 300 mg hydrokortizonu (do 3 dnů)
 • Xigris® - cena přibližně 300 000 Kč
 • normoglykémie, normokalcémie a další

Komplikace a prognóza bakteriální sepse

MOFS:

 • syndrom akutního respiračního selhání - ALI/ARDS - 40 % septických nemocných
 • akutní renální selhání (zvýšená urea a kreatinin)
 • cirkulační selhání - hypotenze (systolický tlak <90 mmHg)
 • DIC - gram-negativní sepse
 • selhání GIT - zvracení, průjem, krvácení (stresový vřed)
 • jaterní selhání - zvýšený bilirubin, ALT, AST a další.
 • poškození CNS - alterace vědomí

celková letalita sepse cca 40 %
letalita septického šoku 70-90 %

Na začátek


Invazivní meningokokové onemocnění (IMO)

Etiologie

 • akutní bakteriální infekce způsobená Neisseria meningitidis typy A, B, C, W 135; u nás převažuje sérotyp B (58  v roce 2010)

Klinický obraz

 • akutní horečnaté onemocnění
 • charakteristický kožní nález: petechie až sufúze
 • rychlý rozvoj MOFS: oběhové selhání, ARDS, akutní renální selhání, DIC a další
 • rychlý rozvoj bezvědomí
Diagnostika

 • charakteristický klinický obraz
 • vyšetření likvoru (sepse vs. meningitida)
 • zvýšení CRP a PCT
 • trombocytopenie a koagulopatie
 • pozitivní hemokultura nebo kultivace likvoru či PCR

Léčba

 • zajištěný transport - i.v. vstup, zajištění dýchacích cest a další
 • penicilin již při transportu
 • specializovaná JIP
 • rychlá diagnostika (sepse vs. meningitida)

Prognóza

 • dle formy IMO

Ochrana před profesionální nákazou

 • kapénková infekce
 • ústenka + rukavice
 • antibiotika kontaktům včetně zdravotníků: V-PNC na 7 dní (epidemiologické hlášení)
 • vakcína proti typu A a C - ochrana na 2 roky
 • konjugovaná vakcína proti Neisseria meningitidis typu C, případně proti typu A, C, Y, W 135

Na začátek


Polyradikulitida (Syndrom Guillain-Barré)

Charakteristika

 • postinfekční zánětlivý proces periferních nervů (poškození axonů a myelinu)
 • rychlý rozvoj poruch čití a motorické slabosti na dolních končetinách
 • postižení hlavových nervů
 • progrese respiračního selhání
 • Asociace s určitými infekčními agens: Campylobacter jejuni, Borrelia burgdorferi, CMV, HIV a virus chřipky

Výskyt

 • Incidence 0,4 případu na 100 000 osob ročně v USA

Klinický obraz

 • v anamnéze lehký respirační infekt nebo infekce GIT
 • symetrické postižení senzorických nervů a postižení motorických nervů dolních končetin
 • MRI bez známek míšní komprese
 • typický nález na EMG
 • progrese paréz na horní končetiny a dýchací svaly u 5-10 % pacientů

Diagnostika

 • charakteristický klinický obraz
 • vyšetření likvoru: zvýšený protein (>1,0 g/L) bez přítomnosti leukocytů
 • typický nález na EMG
 • pozitivní protilátky proti určitým infekčním agens: EBV, CMV, HIV, respirační viry, Borrelia burgdorferi a Campylobacter jejuni

Léčba

 • monitorace pro včasné odhalení ventilačního selhání (časné známky postižení hlavových nervů - poruchy polykání)
 • intenzivní nebo intermediární péče
 • zajištění dýchacích cest a UPV
 • vysoké dávky imunoglobulinů (i.v.)
 • plazmaferéza (alternativní léčebná metoda)

Komplikace
 • progrese paréz hlavových nervů, respirační selhání, přetrvávání reziduálních paréz

Prognóza
 • plná úzdrava u 60 % pacientů, smrtnost: 5-10 %

 

Na začátek
Úvodní stránkaAktualizace 16. 10. 2011