Infekce imunokompromitovaných pacientů

© Michal Holub

Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UKImunokompromitovaný nemocný je definován jako pacient, jehož přirozené obranné mechanizmy jsou narušeny, a proto je ohrožen závažnými, život ohrožujícími infekcemi.

 • Infekce u imunokompromitovaných nemocných jsou často vyvolány patogeny s nízkou virulencí (např. mikroorganizmy, které jsou součástí přirozené mikroflóry)
 • Infekce virulentními mikroorganizmy u imunokompromitovaných nemocných probíhají jako závažná nebo perzistující onemocnění
 • Nepřítomnost nebo alterace imunitní odpovědi modifikuje obvyklý klinický obraz (např. nepřítomnost febrilní reakce)
 • Rychlá diagnostika je velmi důležitá, neboť infekce imunokompromitovaných pacientů bez časné a agresivní léčby jsou většinou fatální

 

Přehled specifických defektů imunitního systému, při kterých je zvýšené riziko infekčních komplikací

Defekty přirozené imunity
 • neutropenie
 • poruchy fagocytózy
 • deficience komplementu

Získané deficience imunity
 • defekty T lymfocytů
 • hypogamaglobulinémie (defekty B lymfocytů)

Specifické skupiny pacientů
 • onkologičtí pacienti (akutní a chronické leukémie, lymfomy, myelom apod.)
 • splenektomované osoby
 • nemocní po transplantaci
 • nemocní s imunosupresivní léčbou (autoimunní onemocnění, onkologické choroby apod.)
 • diabetici
 • kriticky nemocní (pacienti JIP)

 

I. Deficience přirozené imunity: neutropenie

Příčiny: lékové reakce (např. cytostatika, analgetika), leukémie a její léčba apod.
K infekcím dochází při poklesu počtu neutrofilů <500 buněk/mm3, vysoké riziko infekce při počtu neutrofilů <100 buněk/mm3
Infekční komplikace (bakteriální nebo plísňová infekce) se projeví jako febrilní neutropenie, u 20-30% pacientů s febrilní neutropenií je infekce vyvolána běžnou bakteriální flórou z kůže nebo sliznic (S. aureus, S. epidermidis, S. viridans, S. mucilaginosus, E. faecalis, E. faecium, korynebaktéria a další), febrilní neutropenie vyvolaná plísněmi (především hematoonkologičtí pacienti): C. albicans, C, parapsilosis a C. glabrata, Aspergillus sp., Fusarium sp., Trichosporon sp.
Prevence: ochranná izolace, filtrovaný vzduch, hygienická opatření, profylaktická antibiotická a antifungální léčba
Diagnostika: ochranná izolace, filtrovaný vzduch, hygienická opatření, profylaktická antibiotická a antifungální léčba
Léčba: podle mikrobiální etiologie, iniciálně je podávána empirická antibiotická léčba (i.v.): piperacilin/tazobactam, při přetrvávání horeček imipenem/cilastatin (popř. meropenem) + vankomycin; v případě plísňových infekcí je podáván amphotericin B; podpůrná léčba: stimulační faktory - GM-CSF, G-CSF

 

II. Deficience přirozené imunity: fagocytóza - vnitřní poruchy

Vnitřní poruchy fagocytózy jsou způsobeny poruchou enzymů, které jsou součástí metabolických pochodů sloužících k usmrcení baktérií:
 • NADPH oxidáza - X chromozom vázaná chronická granulomatóza: manifestace do 2 let věku, infekce vyvolané S. aureus, Burkholderia cepacia a Aspergillus sp.; léčba - transplantace kostní dřeně, antibiotika
 • Myeloperoxidáza - porucha tohoto enzymu je charakteristická opožděným usmrcováním baktérií; infekce vyvolané stafylokoky a kandidami; léčba - cílená antimykotická a antibiotická terapie
 • Glukózo-6-fosfátdehydrogenáza - onemocnění se manifestuje jako chronická granulomatóza (i stejná léčba), nicméně postihuje jak muže, tak i ženy; přítomna bývá i hemolytická anemie
 • Chédiakův-Higashiho syndrom - multisystémové onemocnění charakteristické abnormálním usmrcováním baktérií; projevuje se opakovanými infekcemi vyvolanými S. pneumoniae a S. aureus
 • Poruchy fagocytózy při metabolických poruchách:
  • diabetes mellitus, urémie při renálním nebo hepatálním selhání
  • defekty fagocytózy, chemotaxe i proliferace lymfocytů
  • zvýšené riziko tuberkulózy (6-16×)

 

III. Deficience přirozené imunity: komplement & některé vzácné poruchy

Deficience komplementu

 • vrozené deficience komplementu - deficience properdinu, poruchy C6, C7, C8
 • získané deficience komplementu - především C3b (renální selhání, SLE)

Klinický obraz se projevuje jako rekurentní infekce vyvolané meningokoky nebo gonokoky, častější jsou i pneumokokové infekce
Prevence: imunizace proti meningokokům, pneumokokům a hemofilům
Léčba: dle doporučeného schématu
Prognóza: u získaných defektů komplementu je menší riziko fatálního průběhu meningokokové sepse; u vrozeného defektu properdinu se naopak často vyskytuje těžký průběh invazivního meningokokového onemocnění (sepse a meningitidy)

Defekty adhezních molekul - LAD sydrom (defekt leukocytárních integrinů CD11/CD18) projevuje se v novorozeneckém věku (jako parciální defekt i v dospělosti) jako omfalitida, kožní abscesy a gingivitida

 

IV. Defekty získané imunity: T-lymfocytární imunodeficience

Primární deficience T-lymfocytů

 • DiGeorgův syndrom
 • Chronická mukokutánní kandidóza

Sekundární deficience T-lymfocytů (s výjímkou HIV infekce)

 • Iatrogenní - incidence se zvyšuje díky používání kortikoidů, cyklosporinu a dalších imunosupresivních léků
 • Při infekčních chorobách - například spalničky, tuberkulóza


Klinický obraz a léčba: defekty se projevují jako oportunní infekce vyvolané intracelulárními baktériemi a viry: herpetické viry (CMV, VZV, vzácně EBV a HHV-6), mykobaktéria (M. tuberculosis, M. kansasi, M. avium-intracellulare, M. chelonei), L. monocytogenes, mykotické mikroorganizmy (Pneumocystis carinii), parazitární infekce (Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Strongyloides stercoralis a mikrosporidia)
Prevence: profylaktické podávání antivirových preparátů (například acyklovir), antibiotika (například azitromycin jako profylaxe mykobakteriózy)
Léčba - podle etiologie infekce
Prognóza: - nejistá, dle vyvolávající příčiny infekční komplikace

 

V. Deficience získané imunity: protilátkové imunodeficience

Primární protilátkové imunodeficience - většinou vzácené genetické defekty s nízkou prevalencí - 1 případ/100 000 obyvatel
 • Selektivní deficit IgA - nejčastější z těchto poruch (1 případ/700 obyvatel), projevuje se od dětského věku recidivujícími infekcemi horních dýchacích cest, močovými infekcemi apod.
 • Brutonova agamaglobulinémie - manifestuje se recidivujícími bronchopneumoniemi (H. influenzae, S. aureus); profylaxe spočívá s substituci imunoglobulinů
 • Běžná variabiliní imunodeficience - klinicky se projevuje ve druhé nebo třetí dekádě života, spektrum infekcí i léčba jsou podobné jako u Brutonovy gamapatie

Sekundární protilátkové imunodeficience - vznikají v důsledku ztráty imunoglobulinů (močí nebo stolicí), případně jejich nedostatečnou tvorbou (leukémie)
 • Glomerulonefritida - dochází především ke ztrátám IgG, tvorba imunoglobulinů není porušena a nedoporučuje se jejich substituce
 • Exsudativní enteropatie a malabsorpce (céliakie, střevní lymfomy, ulcerózní kolitida), onemocnění je charakteristické ztrátami všech tříd imunoglobulinů, doporučuje se jejich substituce
 • B-lymfocytární lymfomy, chronická lymfatická leukémie a myelom - tato onemocnění jsou někdy komplikována recidivujícími infekcemi, léčba spočívá v substituci imunoglobulinů

 

VI. Specifické skupiny pacientů

Infekce u kriticky nemocných

Sekundární bakteriální infekce jsou nejčastější příčinou morbidity a mortality kriticky nemocných s výjimkou kardiologických JIP (polytrauma, popáleniny, velké chirurgické výkony, primární sepse)
Patofyziologie: poškození bariér (kůže, sliznice, invazivní výkony, katétry apod.); sekundární defekty obranyschopnosti vyvolané kompenzací systémového zánětu: snížení fagocytózy, prezentace antigenu, redukce počtu lymfocytů, posun k Th2 odpovědi
Nejčastější zdroje bakteriálních komplikací: respirační trakt, urogenitální trakt a katétry
Etiologická agens (v ČR): enterobaktérie - P. aeruginosa, K. pneumoniae, P. mirabilis; nárůst incidence G+ infekcí - S. aureus včetně MRSA (nejčastější příčina nozokomiální bakterémie v USA)
Diagnostika: někdy problematická (infekce vs kolonizace apod.)
Léčba: širokospektrá antibiotika
Prevence: ochrana před nozokomiální nákazou (bariérové ošetřování, antibakteriální filtry, uzavřené systémy močových katétrů apod.)  


Na začátek
Úvodní stránkaAktualizace 26. 9. 2011