Granty III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK

Anotace vybraných grantových projektů na stránce Laboratoře AIDS a infekční imunologie

Hlavní řešitel (bez titulů) Roky řešení Název grantu Agentura Reg. číslo
V. Aster 2003 - 2005 „Sledování vlivu koinfekce HGV na prognózu pacientů s infekcí HIV“ IGA MZ ČR NI 7509-3
V. Aster 2007 - 2009 „Nové souvislosti ve vztahu koinfekce HGV a prognózy pacientů s infekcí HIV“ IGA MZ ČR NR 9288-3
Z. Bartovská 2006 - 2008 „Význam funkčních subtypů HIV-specifických CD8+ T-lymfocytů v patogenezi HIV infekce“ GA UK 203428
M. Bednář 2006 - 2007 „Inovace www stránky Images of Human Parasites FRVŠ 884/2006
O. Beran 2003 „Vliv glukokortikoidů na intratekální imunitní odpověď u infekční meningitidy“ GA UK 8/2003
V. Čtrnáctá 2006 „Inovace výuky tropické medicíny a lékařské parazitologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze“ FRVŠ 1694/2006
M. Elleder 2004 - 2011 „Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů“ MŠMT Výzk. záměr
M. Holub 2004 - 2006 „Role nadměrné zánětlivé odpovědi v poškození mozku při bakteriální meningitidě a možnosti její modulace“ IGA MZ ČR NR 8014-3
M. Holub 2002 - 2003 „Brain damage by macrophages during infectious meningitis“ National Institute of Health - Fogarty International Center, Bethesda, USA 3D43TW00915
M. Holub 2007 - 2009 „Využití imunologických markerů včetně stanovení exprese Toll-like receptorů v časném určení bakteriálního původu sepse“ IGA MZ ČR NR 9316-3
P. Horák 2006 - 2008 „In vitro kultivace ptačích schistosom a její využití v systematice a diagnostice“ GA ČR 206/06/0777
J. Klieščiková 2007 - 2009 „Encystace volně žijících améb rodu Acanthamoeba GA UK 119907
P. Kodym 2005 - 2007 „Toxoplasmóza u HIV pozitivních pacientů a rizika s ní spojená: kohortová studie 1988-2007“ IGA MZ ČR NR 8283-3
J. Konvalinka 2007 - 2008 „Molekulární charakteristika rezistentních forem virové proteázy z HIV-pozitivních pacientů vzniklých pod selekčním tlakem inhibitorů proteázy: návrh nových inhibitorů a diagnostických postupů pro individualizovanou molekulární medicínu“ IGA MZ ČR NR 8571-3
L. Kolářová 2001 - 2003 „Patogeneze primoinfekcí a reinfekcí cerkáriemi ptačích schistosom“ IGA MZ ČR NJ 6718-3
L. Kolářová 2003 - 2005 „Ptačí schistosomy v přírodních vodách jako rizikový faktor vzniku neurofyziologických změn“ IGA MZ ČR NJ 7545-3
Z. Mělková 2005 - 2008 „Studium infekčních chorob a jejich původců“ GA ČR 310/05/H533
A. P. Mountford 2005 - 2007 „The biochemical analysis and immunological properties of infective Trichobilharzia The Welcome Trust Collaborative Research Initiative Grant 072255
E. Nohýnková 2005 - 2007 „Diferenciace patogenní Entamoeba histolytica a nepatogenní Entamoeba dispar: možný dopad na rozhodování lékaře“ IGA MZ ČR 8413-3
H. Rozsypal 2003 - 2005 „Dopad HAART na klinický a imunologický stav HIV pozitivních jedinců“ IGA MZ ČR NI 7513-3
F. Stejskal 2006 „Inovace výuky tropické medicíny a lékařské parazitologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze“ FRVŠ 1694/2006
F. Stejskal 2004 „Nebezpečné a nově se šířící infekce“ FRVŠ 982/2004
F. Stejskal 2002 - 2003 „Characterization and in vitro expression of the Cryptosporidium parvum iron-hydrogenase (HDG) gene“ National Institute of Health - Fogarty International Center (NIH-FIC), Bethesda, USA 5D43TW0091504
F. Stejskal 2001 - 2004 „Drug Discovery against Cryptosporidium parvum Fogarty International Research Collaborative Aword (FIRCA), NIH-FIC, USA RO3 TWO150701

Úvodní stránka


Aktualizace 7. 10. 2007