Laboratoř AIDS a infekční imunologie

Laboratoř AIDS a infekční imunologie

Laboratoř AIDS a infekční imunologie
III. kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK
Budínova 2
Praha 8
180 81
Tel. 26608-2764

Přednosta kliniky a vedoucí laboratoře:
Doc. MUDr. Michal Holub, PhD.,
tel. 26608-2343


Princip průtokové cytometrie

      Průtoková cytometrie je technika pro rychlé měření jednotlivých částic nebo buněk, které procházejí snímacím místem. Důležitou vlastností cytometrické analýzy je skutečnost, že je prováděno měření každé částice nebo buňky a nejde jen o průměrné hodnoty měřené suspenze. Průtokový cytometr je běžně vybaven argonovým laserem, který umožňuje analýzu mnoha buněčných parametrů na základě odklonu laserového paprsku. Úroveň tohoto odklonu odpovídá velikosti a granularitě (denzitě) procházejících částic nebo buněk (např. lymfocyty jsou malé a denzní buňky, naopak granulocyty jsou buňky větší s vyšší denzitou).

Schéma průtokové cytometrie

      Metodika průtokové cytometrie při barvení buněk s fluorescentním barvivem, které je konjugováno s monoklonálními protilátkami, umožňuje určit přítomnost, denzitu i distribuci cytoplazmatických znaků (při použití metod itracelulárního barvení i intracelulárních znaků). Tyto cytoplazmatické znaky jako tzv. diferenciační znaky (Clusters of Differentiation - CD) umožňují určovat specifické buněčné subpopulace - například CD4+ T lymfocyty značené monoklonální protilátkou proti znaku CD4 na jejich povrchu.

      Aplikací metody průtokové cytometrie je celá řada. Na našem pracovišti využíváme stanovení tří CD znaků v jednom vzorku, což je doporučený standard pro rutinní stanovení lymfocytárních subpopulací například u HIV-pozitivních osob. Metodiku trojbarevné cytometrie dále využíváme ve výzkumu role buněčné imunity u některých infekčních chorob (především neuroinfekcí a HIV/AIDS).


Displej průtokového cytometru

Na začátek


Pracovní náplň

Pracovní zaměření

      Stanovování lymfocytárních subpopulací v krvi u pacientů s HIV infekcí, nemocných s těžkými infekcemi (například sepse a neuroinfekce) a rovněž u osob s imunodeficiencemi ambulantně sledovaných nebo hospitalizovaných na Infekční klinice.

Výzkum

      Ve výzkumu se laboratoř zaměřuje na využití aktivačních znaků jako klinických a diagnostických markerů HIV infekce a problematiku neuroimunologie u serózních a bakteriálních meningitid (studium role imunitní odpovědi při zánětlivém poškození CNS při neuroinfekcích).

Využívané metodiky

      Trojbarevná průtoková cytometrie (průtokový cytometr FACScalibur od firmy Becton-Dickinson, San José, CA, USA), kterou jsou fenotypizovány především lymfocyty a monocyty/makrofágy získané z krve a z mozkomíšního moku. Další využívanou cytometrickou metodikou je Cytokine Bead Array pro stanovování cytokinů (např. interleukin [IL]-1, 6, 8, 10 a 12 a tumor necrosis factor [TNF]-a) v biologických vzorcích (sérum a mozkomíšní mok).

Práce v Biohazard boxu

Na začátek


Granty

Charakteristika grantových projektů

řešených v Laboratoři AIDS a infekční imunologie v posledních 5 letech

Název grantu, agentura, registrační číslo, hlavní řešitelská organizace Anotace Doba řešení
Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů, MŠMT ČR, MSM 0021620806, Univerzita Karlova 1. LF UK Výzkumný záměr reprezentuje dvanáct základních biomedicínských okruhů zaměřených na vybrané problémy normy a patologických stavů. Cílem je vzájemné sbližování biomedicínsky zaměřených pracovišť výzkumem na společné molekulární a buněčné úrovni metodických center, jako nezbytný předpoklad pro perspektivní biomedicínský výzkum. Takto orientovaný výzkum je významným zdrojem relevantních informací o buněčných procesech a jejich poznání umožňuje vývoj nových terapeutických postupů. 2004 – 2011
Využití imunologických markerů včetně stanovení exprese Toll-like receptorů v časném určení bakteriálního původu sepse, IGA MZ ČR NR/9316-3, FN Na Bulovce Cílem grantové studie je posoudit možné využití nových biomarkerů v časné diagnostice bakteriální sepse. Pomocí moderních imunologických metod jsou rovněž zkoumány mechanizmy přirozené a adaptivní imunity v závislosti na vyvolávajícím patogenu. 2007 – 2009
Studium infekčních chorob a jejich původců, GA ČR 310/05/H533, Univerzita Karlova 1. LF UK Cílem projektu je vytvoření společného týmu školitelů a posgraduálních studentů z 1.LF UK, ÚHKT, ÚMG AV ČR, kteří se zaměřují na základní i klinický výzkum infekčních nemocí a jejich původců. Členové doktorského týmu studují různé aspekty epidemiologie, etiologie, patofyziologie, klinického průběhu a léčby vybraných infekčních nemocí. 2005 – 2008
Význam funkčních subtypů HIV-specifických CD8+ T-lymfocytů v patogenezi HIV infekce, GA UK 203428900, Univerzita Karlova 1. LF UK Grantová studie řeší některé mechanizmy nespecifické a specifické imunity proti viru HIV a jejich ovlivnění průběhem HIV infekce a antiretrovirovou terapií. Součástí grantu je zavedení moderních metodik pro vyšetřování specifické imunity, jako jsou MHC tetramery a technika Elispot. 2006 – 2008
Dopad HAART na klinický a imunologický stav HIV pozitivních jedinců, IGA MZ ČR NI/7513-3, FN Na Bulovce Grant se soustředil na výzkum nových aspektů imunitní odpovědi při HIV infekci a nalezení přesnějších imunologických markerů využitelných při určování prognózy HIV-pozitivních pacientů a rozhodování o terapeutickém postupu. 2003 – 2005
Role nadměrné zánětlivé odpovědi v poškození mozku při bakteriální meningitidě a možnosti její modulace, IGA MZ ČR NR/8014-3, FN Na Bulovce Cílem grantu bylo blíže charakterizovat zánětlivou reakci v mozku při bakteriální meningitidě a její vztah k aktivované stresové odpovědi organizmu. Výstupem grantu bylo prioritní popsání významu kortizolu v intrathekálním prostoru při meningitidě a jeho zavedení do rutinní praxe jako nového biomarkeru v diagnostice neuroinfekcí s vysokou specificitou pro bakteriální etiologii. 2004 – 2006
Brain damage by macrophages during infectious meningitis, National Institute of Health - Fogarty International Center, Bethesda, USA, 3D43TW00915, Univerzita Karlova 1. LF UK Grant studoval mechanizmy zánětlivého poškození mozku při bakteriální meningitidě a význam některých mediátorů při nadměrné imunitní reakci s cílem využít tyto poznatky při vývoji nových imunomodulačních terapeutických postupů. 2002 – 2003
Vliv glukokortikoidů na intratekální imunitní odpověď u infekční meningitidy, GA UK 08/2003, Univerzita Karlova 1. LF UK Záměrem studie bylo odhalení role endogenní endokrinní odpovědi v zánětlivé odpovědi v CNS při bakteriální meningitidě a posouzení vlivu podávání kortikosteroidů v rámci léčby tohoto závažného onemocnění. 2003

 


Publikace

Vybrané publikace

 • Holub M, Beran O, Džupová O, Hnyková J, Lacinová Z, Příhodová J, Procházka B, Helcl M. Cortisol levels in cerebrospinal fluid correlate with severity and bacterial origin of meningitis. Critical Care. 2007;11(2):R41,1-9 (IF 3,12).
 • Holub M, Scheinostová M, Fišerová A, Beran O, Kalmusová J, Musílek M, Křížová P. Neisseria meningitidis strains from patients with invasive meningococcal disease differ in stimulation of cytokine production. Folia Microbiologica. 2007;52(5):525-28 (IF 0,92).
 • Bartovská Z, Beran O, Rozsypal H, Holub M. HIV-1-specific CD8+ T cells do not correlate with viral load in HIV-1-positive patients. Acta virologica. 2007;51:59-61 (IF 0,79).
 • Holub M, Beran O, Lacinová Z, Cinek O, Chalupa P. Interferon-g and cortisol levels in cerebrospinal fluid and its relationship to the etiology of aseptic meningoencephalitis. Prague Medical Report. 2006;107(3):343-53.
 • Beran O, Hobstová J. Patofyziologie a léčba bakteriální meningitidy. Čes Slov Neurol Neurochir. 2005;68/101(6):360–67 (IF 0,04).
 • Holub M, Beran O, Kalanin J, Hnyková J, Špála J, Rozsypal H. Antigen CD38 jako ukazatel pro imunologické sledování HIV pozitivních osob. Klin Mikrobiol Inf Lék. 2004;10(5):229-35.
 • Holub M, Helcl M, Beran O, Příhodová J, Hnyková J. Kinetics of immune parameters in a patient with sepsis caused by Streptococcus pyogenes treated with activated protein C. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2004;36(6-7):485-88 (IF 1,7).
 • Beran O, Holub M, Kalanin J, Špála J, Staňková M. CD38 expression on CD8+ T cells in HIV-positive adults treated by HAART. Acta Virol. 2003;47:121-124.
 • Holub M, Klučková Z, Helcl M, Příhodová J, Rokyta R, Beran O. Lymphocyte subset numbers depend on the bacterial origin of sepsis. Clin Microbiol Infect. 2003;9:202-211.
 • Rokyta R jr, Holub M, Hanzlíková J, et al. Effect of continuous veno-venous hemodiafiltration on monocyte and lymphocyte HLA-DR expression in critically ill patients. Int J Artif Organs. 2002;25:1066-1073.
 • Holub M, Klučková Z, Beran O, Aster V, Lobovská A. Lymphocyte subset numbers in cerebrospinal fluid: comparison of tick-borne encephalitis and neuroborreliosis. Acta Neurol Scand. 2002;106:302-308.
 • Holub M, Klučková Z, Beneda B, Hužička I, Hobstová J, Lobovská A. Changes in lymphocyte subpopulations and CD3+/DR+ expression in sepsis. Clin Microbiol Infect. 2000;6:657-660.
 • Holub M, Špíšek R, Roháčová H, Hančil J, Aster V, Lobovská A. Lymfocytární subpopulace u aseptické meningitidy v likvoru a krvi. Čes Slov Neurol Neurochir. 2000;96:255-260.


Na začátek
Úvodní stránka

Aktualizace 27. 3. 2008